Windenergie op zee

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en betaalbare energie die voor iedereen beschikbaar is. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang voor de nationale bijdrage aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast zorgt de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de mate van afhankelijkheid van internationale energieleveranciers ook voor de vraag om alternatieve wijzen van energievoorziening. De Nederlandse Noordzee kan, onder andere door middel van windenergie op zee, een grote rol spelen in het realiseren van de doelen van het klimaatakkoord en de transitie naar duurzame energievoorziening.

WOZ_Routekaart_v20_NL_april_2024
Routekaart Wind op zee, april 2024

Klik voor vergroting van deze afbeelding

Download de Routekaart als pdf (jpg, 697 kB)

Belangenafweging

Bij het uitvoeren van de plannen voor grootschalige uitrol van windenergie op zee, houdt de overheid zoveel mogelijk rekening met de verschillende belangen op zee en aan de kust. Hoewel het lijkt alsof er letterlijk een zee aan ruimte beschikbaar is op de Noordzee, blijkt in de praktijk al veel ruimte in gebruik: zo is er veel scheepvaart en visserij, vindt er olie- en gaswinning plaats en zijn er oefengebieden van Defensie, natuurgebieden en gebieden voor zandwinning (zowel commercieel als ter verdediging van de Nederlandse kust). Ook is de zee op sommige plaatsen ongeschikt voor windturbines, omdat ze te diep is. Daarnaast betekent een grotere afstand tot de kust langere, duurdere kabels en hogere kosten aan onderhoud. Waar uiteindelijk windenergiegebieden (pdf, 473 kB) komen, luistert dus heel nauw. Er wordt gekeken naar een grote hoeveelheid factoren waaronder de betaalbaarheid, de energieopbrengst en de effecten op onder meer natuur, olie- en gaswinning, visserij, scheepvaart en toerisme.

Samenwerken

De ministeries van Klimaat en Groene Groei, Infrastructuur en Waterstaat, van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken samen aan het realiseren van de doelstelling in het programma Windenergie op Zee. Bij het realiseren van de plannen zijn de windenergiesector, de stakeholders op zee, de kustoverheden en bewoners betrokken.