Voorbereiding Windparken

Voorafgaand aan de bouw van een Nederlands windpark vindt er een zorgvuldig en aandachtig voorbereidend proces plaats. Dit proces bestaat uit meerdere stappen: van het verkavelen van een aangewezen windenergiegebied, tot het opstellen van een milieueffectenrapportage en van het nemen van een kavelbesluit tot het organiseren van een tender. Uiteindelijk kan de bouw van een windpark pas beginnen nadat er uit de tender een geschikte partij gekozen is.
Op deze pagina nemen wij u mee in de verschillende stappen van dit proces.

Verkaveling

De eerste stap bestaat uit het verkavelen van de aangewezen windenergiegebieden. De kavels worden zodanig gemaakt dat er een windpark met een vermogen van minstens 700 MW kan worden geplaatst. In het windenergiegebied IJmuiden Ver zullen vier kavels van één GW worden gerealiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de al bestaande infrastructuur zoals kabels, leidingen en mijnbouwplatforms.

Notitie Reikwijdte en Detail (NRD)

De Wet windenergie op zee geeft het kader waarin de realisatie van de windparken op zee plaats vindt.

Met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft het Rijk inzicht in de wijze waarop het onderzoek naar en de beoordeling van milieueffecten wordt uitgevoerd. De notitie en de advisering van betrokken bestuursorganen daarbij (raadpleging) bieden houvast voor de inhoud van het milieueffect-rapport. Dit voorkomt niet alleen dat er belangrijke zaken buiten beschouwing blijven, maar ook dat het onderzoek te ver voert.

De NRD wordt gebaseerd op actuele relevante ontwikkelingen op wetenschappelijk en juridisch gebied. De inhoud van de NRD wordt getoetst door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

Milieueffectrapport

De aanleg van een windpark op zee heeft effect op de kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid, natuur, bodem en het water. Daarom wordt er, voordat een windenergiegebied wordt ontwikkeld, een milieueffectonderzoek uitgevoerd. De resultaten worden vastgelegd in een milieueffectrapport. De inhoud van dit rapport wordt ook weer getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Kavelbesluiten

In een kavelbesluit staat waar een windpark binnen het windenergiegebied gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden. In het kavelbesluit worden ook de verplichtingen uit de Wet natuurbescherming afgewogen. Het milieueffectrapport van het windpark bepaalt mede welke voorschriften in het kavelbesluit worden opgenomen. Ook kunnen de uitkomsten uit het milieueffectrapport leiden tot het opnemen van maatregelen in het kavelbesluit die de effecten op het milieu verminderen.

De bouwers hebben ruimte om – binnen de kaders van de voorwaarden – te kiezen welke technieken zij gebruiken voor de bouw en exploitatie van het windpark. Daarmee kunnen zij de kosten zo laag mogelijk houden.

Tendersysteem

De aanleg van windparken doet het Rijk niet zelf. De windenergiegebieden zijn verdeeld in kavels. Het Rijk heeft alle windenergiegebieden uitgebreid in kaart gebracht en heeft de gegevens aan de marktpartijen ter beschikking gesteld. Bij deze gegevens kan gedacht worden aan de waterdiepte, de bodemgesteldheid en de fysieke omstandigheden. Voor de uitgifte van de kavels organiseert het Rijk tenders. Voor iedere tender kunnen commerciële partijen een bod uitbrengen. Uit alle aanbiedingen kiest het Rijk één partij die het windpark gaat bouwen. Deze partij krijgt - als dat van toepassing is - een subsidie, een vergunning en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.

Inspraak

De kavelbesluiten worden in een vaste volgorde genomen met de volgende mogelijkheden voor inspraak door eenieder of beroep door belanghebbenden:

  1. Zienswijzen op de concept-NRD, die beschrijft wat er onderzocht zal worden, daarbij is het mogelijk aan te geven wat in het milieueffectrapport onderzocht moet worden om tot een (ontwerp)besluit te komen;
  2. Zienswijzen op de ontwerpkavelbesluiten en de onderliggende stukken;
  3. Als de definitieve kavelbesluiten, rekening houdend met de ingediende zienswijzen en reacties, zijn opgesteld, komen deze open te staan voor beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie is te vinden bij het Bureau Energieprojecten Inspraak en beroep.