Beheer

Het gebruik van de Noordzee staat onder toenemende invloed van autonome trends en mondiale, Europese en nationale ontwikkelingen. De effecten daarvan vragen om meer regie, een integrale afweging van de verschillende soorten belangen en balans met het mariene ecosysteem. Scheepvaart, zandwinning t.b.v. zandsuppletie, olie- en gaswinning, opwekking van windenergie, CO2-opslag en defensieoefeningen zijn door het Rijk aangemerkt als activiteiten van nationaal belang.

Noordzee Ruimtelijk beheer-foto-Udo-van-Dongen

Structuurvisiekaart

De Structuurvisiekaart van het Nationaal Waterplan (NWP) geeft voor elk van deze functies de gebieden aan waarin ze kunnen worden uitgeoefend. Andere activiteiten mogen dit gebruik niet belemmeren. Wanneer meerdere activiteiten van nationaal belang zich in hetzelfde gebied afspelen, streeft het rijk naar zoveel mogelijk gecombineerd, efficiënt ruimtegebruik. Er zijn ook spelregels afgesproken hoe om te gaan met mogelijke conflicten tussen activiteiten van nationaal belang. Daarnaast zijn in het NWP de aangewezen (en mogelijk nog aan te wijzen) Natura 2000­-gebieden én de ruimtelijke consequenties van het beleid voor de bescherming van mariene ecosystemen ruimtelijk weergegeven.

Beheer en gebruik Noordzee

De uitvoering van dit beleid is mensenwerk. Meerdere ministeries en rond de tweehonderdvijftig organisaties en instellingen zijn erbij betrokken. Zij hebben in de praktijk houvast aan de regelgeving voor het beheer en gebruik van de Noordzee. Dat instrumentarium bestaat uit wetten, convenanten, verdragen en EU-regelgeving. Voor het beheer zie ook - Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 (pdf, 24 MB).


Meervoudig ruimtegebruik Noordzee

De overheid streeft naar efficiënt (meervoudig) ruimtegebruik. In geval van nieuwe activiteiten kan het informeel vooroverleg met het bevoegd gezag worden gezien als de start van een proces om optimale inpassing te bereiken. Als dat nodig is worden daar ook andere belanghebbenden bij betrokken. Het rijk maakt als bevoegd gezag de eindafweging, ook als de initiatiefnemers er in de voorfase onderling niet uitkomen. De overheid beslist daarbij tevens over de voorwaarden waaronder de verschillende initiatieven in hetzelfde gebied mogelijk zijn.
De vergunning aanvraag is niet meer het startpunt, maar het formele sluitstuk van het ruimtelijke beheer.

Meervoudig ruimtegebruik is ook een van de uitgangspunten van het Nederlands Noordzeebeleid en een van de toetselementen (toets 2) in het afwegingskader. De tabel ‘Interacties gebruiksfuncties’ (pdf, 38 kB) geeft in één oogopslag weer welke vormen van gebruik belang kunnen hebben bij eenzelfde locatie of gebied op de Noordzee. Dat betekent niet automatisch dat die functies elkaar dan in de weg zitten of anderszins belemmeren. In een aantal gevallen is functie combinatie goed mogelijk en kan zelfs sprake zijn van wederzijds voordeel.
Meer informatie over interacties

Noordzeedagen 2015: "Kennis voor beheer"

Op 1 en 2 oktober hebben in Vlissingen de Noordzeedagen plaatsgevonden. Een jaarlijks terugkerend congres waar wetenschappers, beleidsmakers en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en informatie delen die betrekking heeft op onderzoek en gebruik van de Noordzee. Het thema dit jaar was "Kennis voor Beheer’. Als start van het congres is aan de ruim 150 aanwezigen deze openingsfilm getoond. Deze openingsfilm was bedoeld om te laten zien waar we het allemaal voor doen. Want de Noordzee is een inspirerende werkplek!

Kamerbrieven

Kamerbrief: Opvolger Nationaal Waterplan

Kamerbrief: Aanbieding Ontwerp Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

Kamerbrief: Structuurvisie Windenergie op Zee

Documenten en publicaties

Nationaal Waterplan 2016-2021 (R) Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2014)

Beleidsnota Noordzee 2016-2021 - inclusief de Nederlandse maritieme ruimtelijke planning (download)  Ministerie Infrastructuur en Milieu

Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021

De Staat van de Noordzee 2015

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee