Interdepartementaal

Het interdepartementaal overleg is de afgelopen jaren sterk veranderd. Specifieke ambtelijke commissies met een wettelijke basis en een externe voorzitter zijn opgeheven. In plaats daarvan vindt interdepartementaal overleg plaats door ambtelijke aanwezigheid bij de ‘onderraden’ binnen het kabinet en in de ambtelijke voorportalen die worden voorgezeten door de secretaris generaal van een coördinerend departement.

Onderstaande organen voor interdepartementaal overleg zijn nog wel volledig in functie:

Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON)

Alle ministeries met taken en verantwoordelijkheden op de Noordzee werken samen in IDON, het Interdepartementale Directeuren Overleg Noordzee. Dit orgaan coördineert de ontwikkeling van beleid en bereidt besluiten voor over het beheer van de Noordzee.
De Coördinerende rol van IDON zorgt ervoor dat de ministeries beleid maken vanuit één gezamenlijke visie op de toestand, het gebruik en de verdere ontwikkeling van het Noordzeegebied. De opgaven die daaruit voortkomen voor het beheer van de Noordzee stemmen zij in IDON af. Zo kan het rijk als één overheid zijn rol waarmaken in het duurzaam vormgeven van het huidig en toekomstig gebruik van de Noordzee.
In IDON werken samen: de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (voorzitter), Economische Zaken en Klimaat, Defensie, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat en Kustwacht.

Meer over het IDON

Permanente Contactgroep Handhaving Noordzee

De Permanente Contactgroep Handhaving Noordzee (PKHN) is een permanent overleg van alle overheidsorganen met rechtstreekse of indirecte handhavingstaken op de Noordzee. Deelnemers zijn onder meer: het Openbaar Ministerie (voorzitter); de Belastingdienst/Douane West van het Ministerie van Financiën, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Koninklijke Marechaussee, het Korps Landelijke Politiediensten en het Hoofd Handhaving en Incidentenaanpak van Rijkswaterstaat Zee en Delta.
De PKHN stelt jaarlijks een beleidsplan handhavingstaken op voor de directeur van het Kustwachtcentrum. Het Kustwachtcentrum heeft de operationele leiding over de uitvoering van Kustwachttaken. In de beleidsplannen staat welke beleidsmatige resultaten de diensten voor het betreffende jaar wensen.