Beleid

Het beleid voor de Noordzee geeft de richting aan waarin de overheid de ontwikkeling van de Noordzee ziet. Het geeft daarmee kaders aan voor het gebruik en het beheer van het gebied.

Noordzee-branding_4095

Nationaal Waterplan

Het Nationaal Waterplan geeft het overkoepelende beleid ten aanzien van het aspect water weer en beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt, te benutten. In het Nationaal Waterplan is het integrale Noordzeebeleid opgenomen.

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie verlangt van elke lidstaat een welomschreven en bestuurlijk vastgelegde strategie die is gericht op een goede milieutoestand in het deel van de zee waarvoor de betreffende staat verantwoordelijk is.

Noordzee Natura 2000

Het project Noordzee Natura 2000 wordt geleid door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verschillende belangenorganisaties en wetenschappelijke instituten.

Noordzee 2050 Gebiedsagenda

Op 28 juli 2014 heeft minister Melanie Schultz van Haegen mede namens de bewindslieden van Economische Zaken de Gebiedsagenda 2050 voor de Noordzee aan de Tweede Kamer gezonden. De visie en actiepunten uit de agenda zijn leidend voor de Beleidsnota Noordzee voor 2016-2021, als onderdeel van het Nationaal Waterplan 2.

Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON)

Alle ministeries met taken en verantwoordelijkheden op de Noordzee werken samen in het Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON). Dit orgaan coördineert de ontwikkeling van beleid en bereidt besluiten voor over het beheer van de Noordzee.

Maritieme Strategie

De Nederlandse maritieme cluster is actief op alle continenten en daarmee met recht een wereldspeler. De maritieme cluster bestaat uit 12 sectoren die belangrijk zijn voor ons land en internationaal groot aanzien genieten. Het gaat om: binnenvaart, havens, Koninklijke Marine, maritieme dienstverlening, maritieme kennis- en onderwijs instituten, maritieme toeleveranciers, offshore, scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersport en zeescheepvaart. De maritieme cluster is van grote waarde voor de Nederlandse economie en biedt belangrijke kansen voor het ontwikkelen van nieuwe producten voor nieuwe markten en het creëren van werk.

Deze toppositie van de Nederlandse maritieme cluster is echter geen vanzelfsprekendheid. Wereldwijd vinden er verschuivingen plaats. Deze veranderingen vragen om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Juist daarom is het voor Nederland belangrijk om de positie van dit cluster niet alleen te onderhouden maar ook te versterken.

De ambitie van de maritieme strategie is om “een internationale duurzame maritieme toppositie van Nederland” te realiseren. Om dat waar te kunnen maken is een intensieve samenwerking tussen de overheid en partijen uit maritieme cluster noodzakelijk. In de beleidsagenda van de maritieme strategie worden de maatregelen genoemd die noodzakelijk zijn om de ambities van de rijksbrede maritieme strategie te realiseren.

Maritieme Strategie (video)

Maritime Strategy (video)