Programma Noordzee 2022-2027

Het Programma Noordzee, inclusief de bijlage Mariene Strategie deel 3 (programma van maatregelen) is integraal onderdeel van het Nationaal Waterprogramma (NWP) 2022-2027.

Het Programma Noordzee 2022-2027 in vogelvlucht

Het Programma Noordzee gaat over de ruimtelijke indeling van de Noordzee en het bereiken van de goede milieutoestand – in één van de intensiefst gebruikte zeeën ter wereld. De centrale opgave voor het Programma Noordzee 2022–2027 is om de juiste maatschappelijke balans te vinden in de ruimtelijke ontwikkeling van de Noordzee. Die ontwikkeling moet efficiënt en veilig zijn en passen binnen de randvoorwaarden van een gezond ecosysteem.

Het Ontwerp Programma Noordzee beschrijft het beleid op het gebied van het versterken van het ecosysteem, de transitie naar een duurzame voedselvoorziening, en de transitie naar een duurzame energie. Daarnaast wordt beleid op het gebied van zeescheepvaart, zandwinning, digitale connectiviteit, nationale veiligheid, onderwater cultureel erfgoed, recreatie, en meteorologische informatievoorziening beschreven. Rondom de Duurzame Blauwe Economie wordt de verkenning tot 2027 voortgezet, waarbij tussentijds beleidsopties en marktkansen worden uitgewerkt. Het Programma Noordzee beschrijft het kader voor de ruimtelijke ordening die uit de verschillende inhoudelijke beleidsvoornemens voortvloeit, en presenteert en structuurvisiekaart voor de periode 2022-2027. Het Programma bevat een aantal beleids- en afwegingskaders (o.a. voor doorvaart, medegebruik, en gebiedsverkenningen en de Handreiking Gebiedspaspoort) en doet richtinggevende uitspraken over kunstmatige eilanden in zee. Daarnaast beschrijft het Programma Noordzee het beheer dat hiertoe door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. Tot slot worden de land-zee interacties en kennis en monitoring beschreven en zijn de uit te voeren acties voor de beleidsperiode samengevat.

Het Programma van Maatregelen van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is een bijlage bij het Programma Noordzee. Om de goede milieutoestand te behalen voor descriptoren biodiversiteit, zeebodemintegriteit, zwerfvuil en onderwatergeluid zijn naast de al bestaande maatregelen aanvullende maatregelen bepaald.

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 kon iedereen een zienswijze naar voren brengen over het gehele Ontwerp Nationaal Waterprogramma, en daarmee het Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027. Zie: zienswijzeprocedure ontwerp Programma Noordzee 2022-2027.

Vervolgproces

In aanvulling op het Ontwerp Programma Noordzee is 2022-2027 is het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022–2027 opgesteld, dat ter inzage ligt van dinsdag 9 november tot en maandag 20 december 2021. Zie: kennisgeving aanvullend ontwerp Programma Noordzee 2022-2027.

Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022–2027 geldt als vervanging van hoofdstuk 9 van het Ontwerp Programma Noordzee 2022–2027. Waar het Ontwerp Programma Noordzee de zoekgebieden voor windenergie op zee heeft bepaald, wijst het Aanvullend Ontwerp een deel van deze zoekgebieden aan als windenergiegebieden op zee.

Na het aflopen van de zienswijzeprocedure zal het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022–2027 samen met het Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 worden verwerkt tot het definitieve Programma Noordzee 2022–2027, dat als bijlage van het Nationaal Water Programma 2022–2027 in maart 2022 zal worden vastgesteld.

Het Programma Noordzee wordt vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.