Programma Noordzee 2022-2027

Het Programma Noordzee 2022-2027, inclusief de bijlage Mariene Strategie deel 3 (KRM-programma van maatregelen) is integraal onderdeel van het Nationaal Waterprogramma (NWP) 2022-2027.

Het Programma Noordzee 2022-2027 in vogelvlucht

Het Programma Noordzee (pdf, 9.1 MB) gaat over de ruimtelijke indeling van de Noordzee en het bereiken van de goede milieutoestand – in één van de intensiefst gebruikte zeeën ter wereld. De centrale opgave in het Programma Noordzee 2022–2027 is het vinden van de juiste maatschappelijke balans in de ruimtelijke ontwikkeling van de Noordzee. Die ontwikkeling moet efficiënt en veilig zijn en passen binnen de randvoorwaarden van een gezond ecosysteem.

Het programma beschrijft het beleid op het gebied van het versterken van het ecosysteem, de transitie naar een duurzame voedselvoorziening en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Daarnaast wordt beleid op het gebied van zeescheepvaart, zandwinning, digitale connectiviteit, nationale veiligheid, onderwater cultureel erfgoed, recreatie en meteorologische informatievoorziening beschreven. Ten aanzien van de Duurzame blauwe economie wordt de verkenning tot 2027 voortgezet, waarbij tussentijds beleidsopties en marktkansen worden uitgewerkt.

Het programma beschrijft tevens het kader voor de ruimtelijke ordening die uit de verschillende inhoudelijke beleidsvoornemens voortvloeit en presenteert een structuurvisiekaart voor de periode 2022-2027. Onderdeel van de ruimtelijke ordening is de aanwijzing van windenergiegebieden als eerste stap op weg naar de bouw van windparken. In het Programma Noordzee worden windenergiegebieden aangewezen die nodig zijn voor de realisatie van 10,7 GW extra windenergie tot en met 2030, passend bij de klimaatdoelstellingen van het kabinet van minimaal 55% CO2-reductie in 2030.  In het vervolgtraject wordt nader bepaald waar binnen deze gebieden windparken komen. Daarbij wordt steeds gekeken of de realisatie past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee en wordt rekening gehouden met andere gebruikers van de Noordzee zoals scheepvaart, visserij, mijnbouw en defensie.

Het programma bevat ook een aantal beleids- en afwegingskaders (o.a. voor doorvaart, medegebruik, vergunningsplichtige activiteiten, en gebiedsverkenningen en Handreiking Gebiedspaspoort) en doet richtinggevende uitspraken over kunstmatige eilanden in zee. Daarnaast beschrijft het Programma Noordzee het beheer dat hiertoe door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. Tot slot worden land-zee interacties beschreven, wordt ingegaan op de doelstellingen en initiatieven ten aanzien van  kennis en monitoring op de Noordzee, en zijn de uit te voeren acties voor de beleidsperiode samengevat.

De Mariene Strategie deel 3 (pdf, 25 MB) (programma van maatregelen) is een bijlage bij het Programma Noordzee. Om de goede milieutoestand te behalen voor descriptoren biodiversiteit, zeebodemintegriteit, zwerfvuil en onderwatergeluid zijn - naast de al bestaande maatregelen - aanvullende maatregelen bepaald.

Het Programma Noordzee - als onderdeel van het Nationaal Water Programma (pdf, 36 MB) - is vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Natuur en Stikstof en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in overeenstemming met de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Totstandkoming van het programma

Voor de totstandkoming van het Programma Noordzee en de omgang met de uitgebrachte adviezen en inspraakreacties tijdens de ontwerpfase, wordt verwezen naar de reactienota (pdf, 5.7 MB) bij het Nationaal Water Programma (inclusief Ontwerp Programma Noordzee) en de aanvullende reactienota (pdf, 2.4 MB) bij het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee. Voor de aanwijzing van windenergiegebieden in het Programma Noordzee is tevens een Aanvullend PlanMER (pdf, 4.9 MB) en een aanvullende Passende beoordeling (pdf, 1.3 MB) opgesteld.