Nederlandse Maritieme Strategie 2015 - 2025

De Nederlandse Maritieme Strategie (niet te verwarren met de EU-Kaderrichtlijn Mariene Strategie) is een rijksbrede beleidsagenda die is opgesteld in samenwerking met alle departementen die betrokken zijn bij het Noordzeebeleid.
De Maritieme Strategie gaat uit van de gedachte dat alle sectoren en bedrijven met een rechtstreekse of indirecte binding met zee en binnenwater als een organisch geheel met elkaar zijn verbonden. Dat zijn de sectoren binnenvaart, havens, maritieme dienstverlening (inclusief maritieme onderwijs- en kennisinstituten), offshore, scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersportindustrie en zeescheepvaart, elk met de eigen toeleveranciers en flankerende dienstverleners.

Rond 2015, het jaar van verschijnen van de Maritieme Strategie, telde het Nederlandse maritieme cluster ruim twaalfduizend bedrijven met in totaal zo’n 225 duizend arbeidsplaatsen. De toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie bedroeg meer dan 20 miljard euro, ofwel een royale 3 procent van het BNP van Nederland. Samen met de bijdrage van de havengebonden industrie en het havengebonden transport komt de bijdrage aan het BNP boven de 7 procent.

Haven

Som meer dan de optelsom der delen

De Maritieme Strategie wil op diverse niveaus krachten bundelen en belangen op elkaar afstemmen. Afzonderlijke bedrijven moeten elkaar weten te vinden, delen en versterken wat ze gemeen hebben en met gebundelde inzet werken aan gewenste ontwikkelingen en innovatie. Zo wordt het maritieme cluster voor de overheid één aanspreekbare entiteit, wat een opstap is voor het publiek-privaat uitzetten van een koers naar de toekomst.

De Maritieme Strategie noemt een groot aantal beleidsvoornemens; ze zijn ondergebracht onder zeven thema’s:

  • Human capital
  • Innovatie
  • Handel
  • Bereikbaarheid
  • Veiligheid en milieu
  • Communicatie
  • Veiligheidsdreigingen en stabiliteit

Per thema en per maatregel geeft de Maritieme Strategie aan welke partij het voortouw heeft bij de uitvoering, welke partijen verder betrokken zijn en wat de doorlooptijd is van de maatregel.