Noordzeeloket

Windenergie op zee

Windmolenpark op de Noordzee

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. Een overgang naar duurzame energie is van groot belang. Meer over Windenergie op zee

Viewer windmolens op de Noordzee

Zicht vanaf Egmond op bestaand en nieuw windpark

Het Rijk heeft voor het programma wind op zee een viewer laten ontwikkelen. Daarmee kan vanuit 17 kustgemeenten een beeld verkregen worden van het zicht op zee. Meer over Viewer windmolens op de Noordzee

Beleidsnota Noordzee 2016-2021

Kyte vliegers

De Noordzee neemt een bijzondere plaats in binnen het Nederlandse watersysteem. Op de Noordzee moet een groot aantal (gebruiks-)functies worden afgewogen om de .... Meer over Beleidsnota Noordzee 2016-2021

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie biedt Nederland de kans om op tijd na te denken over de consequenties van onze activiteiten op zee voor het mariene milieu en het gebruik ... Meer over Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Zwerfvuil in de Noordzee

Zwerfvuil op de Noordzee

Zwerfvuil in zee is een groeiend probleem. Naast communicatie, bewustwording en schoonmaakacties ligt de nadruk op preventie door bronaanpak en het sluiten van .... Meer over Zwerfvuil in de Noordzee

Incidentenbestrijding

Incidentenbestrijding op de Noordzee

De Directeur Kustwacht heeft de leiding bij de Rampen- en Incidentenbestrijding. Vanuit het meld- en informatiecentrum wordt de operationele inzet gecoördineerd. Meer over Incidentenbestrijding

Olie- en gaswinning

Offshore

De Noordzeebodem bevat grote reserves aan olie en gas. Winning daarvan draagt fors bij aan de Nederlandse economie. Olie- en gaswinning zijn van groot nationaal belang. Meer over Olie- en gaswinning

Kabels en leidingen

Kabellegger

Alleen al op het Nederlands Continentaal Plat ligt ongeveer 4500 kilometer pijpleiding en 6000 kilometer kabel. Van de kabels is ruim de helft niet meer in gebruik. Meer over Kabels en leidingen

Visserij

Visserij

Het visserijbeleid voor de Noordzee is Europees beleid. Dit wordt het Gemeenschappelijk Visserijbeleid genoemd. Europese visserijregels moeten overbevissing voorkomen ... Meer over Visserij