Noordzeeloket

Strategieontwikkeling Noordzee 2030

Strategie Noordzee 2030

In 2021 loopt de periode van het geldende Noordzeebeleid af. Het strategisch ontwikkelingsproces Noordzee 2030 bereidt nieuw beleid voor, dat richting geeft aan ... Meer over Strategieontwikkeling Noordzee 2030

Windenergie op zee

Windmolenpark op de Noordzee

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. Een overgang naar duurzame energie is van groot belang. Meer over Windenergie op zee

Beleidsnota Noordzee 2016-2021

Kyte vliegers

De Noordzee neemt een bijzondere plaats in binnen het Nederlandse watersysteem. Op de Noordzee moet een groot aantal (gebruiks-)functies worden afgewogen om de .... Meer over Beleidsnota Noordzee 2016-2021

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) heeft tot doel het beschermen en herstellen van de Europese zeeën en oceanen en duurzaam gebruik te bevorderen. Meer over Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Zwerfvuil en microplastics in zee

Zwerfvuil op de Noordzee

Zwerfvuil in zee is een groeiend probleem. Naast communicatie, bewustwording en schoonmaakacties ligt de nadruk op preventie door bronaanpak en het sluiten van .... Meer over Zwerfvuil en microplastics in zee

Incidentenbestrijding

Incidentenbestrijding op de Noordzee

De Directeur Kustwacht heeft de leiding bij de Rampen- en Incidentenbestrijding. Vanuit het meld- en informatiecentrum wordt de operationele inzet gecoördineerd. Meer over Incidentenbestrijding

Olie- en gaswinning

Offshore

De Noordzeebodem bevat grote reserves aan olie en gas. Winning daarvan draagt fors bij aan de Nederlandse economie. Olie- en gaswinning zijn van groot nationaal belang. Meer over Olie- en gaswinning

Kabels en leidingen

Kabellegger

Alleen al op het Nederlands Continentaal Plat ligt ongeveer 4500 kilometer pijpleiding en 6000 kilometer kabel. Van de kabels is ruim de helft niet meer in gebruik. Meer over Kabels en leidingen

Visserij

Visserij

Het visserijbeleid voor de Noordzee is Europees beleid. Dit wordt het Gemeenschappelijk Visserijbeleid genoemd. Europese visserijregels moeten overbevissing voorkomen ... Meer over Visserij

Militair gebruik

Ms Evertsen foto Ministerie van Defensie

Ruim 7% van het Nederlandse deel van de Noordzee is beschikbaar voor militaire doeleinden. Dat zijn schietoefeningen, vliegoefeningen en oefeningen in het .... Meer over Militair gebruik

Recreatie en toerisme

Kustrecreatie foto Loes de Jong

De lange en brede stranden, de omliggende duinen en de variatie in badplaatsen lokken binnen- en buitenlandse toeristen naar de Noordzeekust. Meer over Recreatie en toerisme

Baggerspecie

Baggeren

Om de vaargeulen op zee op diepte te houden, moet regelmatig worden gebaggerd. Het Besluit Bodemkwaliteit regelt wat er met de vrijkomende baggerspecie moet gebeuren. Meer over Baggerspecie

Viewer windmolens op de Noordzee

Zicht vanaf Egmond op bestaand en nieuw windpark

Het Rijk heeft voor het programma wind op zee een viewer laten ontwikkelen. Daarmee kan vanuit 17 kustgemeenten een beeld verkregen worden van het zicht op zee. Meer over Viewer windmolens op de Noordzee