Noordzeeoverleg

Het Noordzeeoverleg is een overlegorgaan van stakeholders, waaronder de rijksoverheid en voert op consensus gericht overleg over de uitvoering van het Noordzeeakkoord (NZA). In het NZA staan afspraken over de invulling van de drie grote transities op de Noordzee: energie, natuur en voedsel en de samenhang daartussen. Het Noordzeeoverleg is onafhankelijk en is een unieke samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en begrip voor elkaars belangen. Oud-minister van VROM, Sybilla Dekker (link naar biografie) is voorzitter van het Noordzeeoverleg.

Wie nemen deel aan het NZO?

De partijen die vanaf begin 2019 als initiatiefnemers in het Noordzeeoverleg aan de slag zijn gegaan, zijn: Greenpeace, TenneT, NWEA, Visned, Nederlandse Vissersbond, Havenbedrijf Rotterdam, EBN, WNF, Vogelbescherming Nederland, NOGEPA, Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee, KNAW, en de ministeries van EZK, LNV en IenW.

De vertegenwoordigers van de visserijorganisaties hebben ingestemd met het Noordzeeakkoord. Bij de achterbanraadpleging over het onderhandelaarsakkoord in de visserijsector bleek grote verdeeldheid. Uiteindelijk heeft de visserij, gezien de verdeeldheid in de achterban, niet getekend. Het is in het belang van de sector dat hun vertegenwoordiging volwaardig en met voldoende mandaat aan tafel komt bij het Noordzeeoverleg.

In 2021 nemen aan het overleg deel de vertegenwoordigers van de rijksoverheid (IenW, LNV en EZK), de energiesector, de groene NGO’s en de maritieme sector. Voor vertegenwoordigers van de visserij zijn, net als voor de andere groepen, drie plaatsen in het NZO beschikbaar.

Hoe wordt het Noordzeeakkoord uitgevoerd?

Voor de samenwerking in het NZO en de uitvoering van het Noordzeeakkoord is het OFL Governance advies NZO opgesteld. Het NZO heeft besloten overeenkomstig aan het advies te gaan werken. Dit betekent dat de partijen samenwerken en op consensus gericht overleg voeren ter uitvoering van het Noordzeeakkoord. De clusters rijk, NGO’s, energie, maritieme sector en visserij zijn ieder met drie leden in het NZO vertegenwoordigd. De NZO-voorzitter en het NZO-secretariaat zijn voor een periode van twee jaar, in afwachting van verdere besluitvorming, bij het OFL ondergebracht.

Relatie NZO met andere beleidsprocessen

Het NZO is ingesteld zodat de rijksoverheid samen met de belangrijkste stakeholders tot gedragen keuzes en richtinggevende afspraken kan komen rondom de meest complexe, ruimtelijke vraagstukken voor de toekomst van de Noordzee. Het NZO moet leiden tot een Noordzeeakkoord met stevig eigenaarschap bij de meest betrokken maatschappelijke partijen. Daarmee legt het een krachtige basis voor de Strategische Agenda 2030 dat als opmaat dient voor het besluitvormingsproces naar het Nationale Programma Noordzee 2022-2027.