Adviesorganen

Onderstaande adviesorganen zijn betrokken bij het werk op de Noordzee.

Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie voor de milieueffectrapportage vervult sinds 1987 een rol als onafhankelijk adviseur bij milieueffectrapportage. De Commissie adviseert de instanties die verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke besluiten: het bevoegd gezag. De Commissie bewaakt de wettelijke vereisten voor m.e.r. en de kwaliteit van de informatie waarop de bestuurders hun besluiten baseren

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving.
De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van IenW, EZK. LNV en BZK. Velden waarover de raad adviseert zijn:

 • wonen
 • ruimtelijke ordening
 • milieu
 • klimaat
 • water
 • landbouw
 • natuur
 • voedsel (kwaliteit)
 • verkeer en vervoer
 • ruimtelijk-economische ontwikkeling
 • energie-infrastructuur
 • externe veiligheid

Met een integrale benadering en advisering op strategisch niveau wil de raad bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.