Functies en gebruik

De Noordzee is een rijke natuurlijke bron voor economische activiteiten en andere vormen van menselijk gebruik. Maar niet alles kan overal, want de natuur dient beschermd te worden en de ruimte op de Noordzee is beperkt.

Windenergie op zee

Egmond aan Zee

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang.

Waterkwaliteit

Voor de Noordzee is het van belang dat het water schoon en gezond is. Dat geldt vooral voor de natuur en het ecosysteem. Waterkwaliteit wordt beschouwd als een functie van de Noordzee.

Zwerfvuil

Paraffine

Zwerfvuil in zee is een groeiend probleem. Naast communicatie, bewustwording en schoonmaakacties ligt de nadruk op preventie door bronaanpak en het sluiten van de keten.

Natuur

Friese_Front

Er leven in de Noordzee verschillende organismen, mede als gevolg van verschillen in waterdiepte, voedselrijkdom, zoutgehalte, stroming en samenstelling van de bodem.

Scheepvaart

Schip

Zeescheepvaart op de Noordzee is van vitaal belang voor ons land. Nederlandse zeehavens zijn knooppunten in internationale transportketens.

Luchtvaart

Kustwachtvliegtuig-Dash-8-B-2022 klein

Een deel van het Nederlands luchtruim bevindt zich boven de Noordzee. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is een belangrijke schakel binnen het Nederlandse luchtruim.

CO2-opslag

LPG Tanker

Het tegengaan van de klimaatverandering kan o.a. worden bereikt door CO2 bij de bron af te vangen en te transporteren naar opslaglocaties in de diepe ondergrond.

Visserij

Visserij

Het Europese visserijbeleid wordt het Gemeenschappelijk Visserijbeleid genoemd. Visserijregels moeten overbevissing voorkomen en zorgen voor duurzame visbestanden.

Delfstoffenwinning

fotos 180

Op de Noordzee mogen – zeewaarts van de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn – met een vergunning zand en grind worden gewonnen.

Baggerspecie

Baggerschip_3

Om de vaargeulen op zee op diepte te houden, moet regelmatig worden gebaggerd. Het Besluit Bodemkwaliteit regelt wat er met de vrijkomende baggerspecie moet gebeuren.

Kabels en leidingen

kabels-en-leidingen-568p

Alleen al op het Nederlands Continentaal Plat ligt ongeveer 4500 kilometer pijpleiding en 6000 kilometer kabel. Van de kabels is ruim de helft niet meer in gebruik

Recreatie en toerisme

Kyte-vliegers op het noordzeestrand

Badgasten, surfers, kitesurfers, deltavliegers, sportvissers, zeilers en motorbootvaarders, allemaal recreëren ze graag op en aan het water.

Militair gebruik

Zeven prov

Ruim 7% van het Nederlandse deel van de Noordzee is beschikbaar voor militaire doeleinden. Dat zijn schietoefeningen, vliegoefeningen en oefeningen in het ruimen van mijnen.

Incidentenbestrijding

incidenten-436p_420

De Directeur Kustwacht heeft de leiding bij de Rampen- en Incidentenbestrijding. Vanuit het meld- en informatiecentrum wordt de operationele inzet gecoördineerd.

Land/zee interactie

Eiland heliview

De wisselwerking tussen het gebruik van de zee en het gebruik op land speelt een rol in de ruimtelijke planning, in natuurlijke systemen, in sociaal-cultureel opzicht en ook vanuit maatschappelijke en bestuurlijke betrokkenheid.

Cultureel erfgoed

scheepswrak_20op_20de_20bodem_20van_20de_20noordzee_20-_20foto_20rijkswaterstaat_5061

Door de eeuwen heen zijn in de Noordzee talloze schepen gezonken. De wrakresten liggen nu als ware tijdscapsules over de Noordzeebodem verspreid.

Interacties gebruiksfuncties

zeesportvissen 1

Een van de uitgangspunten van het Noordzeebeleid is meervoudig ruimtegebruik. Dit is ook een van de toetselementen (toets 2) van het afwegingskader.

Olie- en gaswinning

offshore6-568p

De Noordzeebodem bevat grote reserves aan olie en gas. Winning daarvan draagt fors bij aan de Nederlandse economie.