Recreatie en toerisme

De lange en brede stranden, de omliggende duinen en de variatie in badplaatsen lokken binnen- en buitenlandse toeristen naar de Noordzeekust. Badgasten, surfers, kitesurfers, deltavliegers, sportvissers, zeilers en motorbootvaarders, allemaal recreëren ze graag op en aan het water. In de Vernieuwde Toeristische Agenda legt de regering de nadruk op de ontwikkeling van het kusttoerisme. Het toerismebeleid en de uitvoering ervan zijn grotendeels in handen van provincies en gemeenten.

Storm langs het strand bij Scheveningen - Foto Tineke Dijkstra

Veilig recreëren

De overheid is verantwoordelijkheid voor de veiligheid van recreatiegebieden. Op de aangewezen zwemlocaties moet het water aan de wettelijke kwaliteitsnormen voldoen. Gedurende het badseizoen – van mei tot september – meet Rijkswaterstaat regelmatig de kwaliteit van het zwemwater. In een periode met veel neerslag kunnen een slecht functionerende riolering of te geringe zuiveringscapaciteit leiden tot tijdelijke verslechtering van de waterkwaliteit. Zo nodig geeft de provincie dan een negatief zwemadvies of sluit het zwemwater af voor het publiek.

Ruimtebehoefte recreatie Noordzeekust

Het recreatief gebruik van de Noordzeekustzone vraagt veel ruimte. De watersportsector groeit en heeft behoefte aan meer jachthavens en marina’s. Pleziervaartuigen mijden liever de grote scheepvaartroutes, maar in principe mag de recreatievaart ook van deze routes gebruikmaken. Schippers van recreatievaartuigen die de open zee opzoeken, dringen aan op vrije doorvaart door de windturbineparken in geval van calamiteiten of bij grote drukte op de grote scheepvaartroutes. De overheid onderzoekt de mogelijkheden om aan deze wens tegemoet te komen. Recreatievaarders moeten voor het doorkruisen van militaire oefengebieden wel de scheepvaartberichten in de gaten houden in verband met mogelijke militaire oefeningen. Relatief nieuwe vormen van watersport zoals kitesurfen en deltavliegen hebben behoefte aan eigen zones om de sport te kunnen beoefenen.

Nationaal Waterplan

In het Nationaal Waterplan (pdf, 20 MB) is vastgelegd dat de 12-mijlszone in principe vrij blijft van permanente bebouwing. Daarmee is onder meer rekening gehouden met de recreatie vanaf het strand en de recreatievaart langs de gehele kust.

Effecten van Noordzee recreatie op de natuur

Veel recreatief gebruik is gerelateerd aan natuur of zoekt de nabijheid van natuur. Dat kan een negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden. Om zulke ongewenste effecten tegen te gaan, kan in het desbetreffende Natura 2000-beheerplan een zoneringsmaatregel worden getroffen. Het gebied is dan bijvoorbeeld in het broed, paai- of trekseizoen tijdelijk afgesloten voor recreanten.
Bij dit alles is de kunst een goed evenwicht te vinden tussen economische belangen van de recreatiesector en belangen van natuur en milieu.

Documenten en publicaties

Nationaal waterprogramma 2022-2027 (pdf, 131 kB)

Programma Noordzee 2022-2027 (pdf, 172 kB)

Ontwerp Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016 - 2021