Kabels en leidingen

Alleen al op het Nederlands Continentaal Plat ligt ongeveer 4500 kilometer pijpleiding en 6000 kilometer kabel. Van de kabels is ruim de helft niet meer in gebruik. Aan weerszijden van de kabels die nog wél actief zijn, is een zone van 500 tot 1000 meter aangewezen voor het noodzakelijke onderhoud. Door de bouw van nieuwe windenergieparken op zee zullen er nog hoogspanningskabels voor elektriciteitstransport bijkomen. Ook zijn waarschijnlijk nog nieuwe telecomkabels te verwachten.

Kabellegger Noordzee

Geen belemmering voor scheepvaart en visserij

Bij de planvorming en vergunningverlening voor kabels en leidingen moet rekening worden gehouden met ander gebruik. Op basis van het principe van efficiënt ruimtegebruik mogen kabels en leidingen andere gebruiksfuncties zo min mogelijk hinderen.

Kabels en leidingen moeten op een dusdanige wijze worden aangebracht dat zij geen gevaar of belemmering opleveren voor de scheepvaart en visserij. Dit betekent dan ook dat ze voldoende diep moeten worden ingegraven zodat er in principe veilig gevist en gevaren kan worden. Waar kabels en leidingen liggen, is geen zandwinning mogelijk en kunnen schepen niet ankeren. Alle kabels en leidingen bij elkaar geven daardoor een behoorlijke beperking van de beschikbare ruimte voor windenergie, zandwinning en ankerplaatsen. Meer ruimte voor deze functies zou ontstaan door kabels en leidingen te bundelen. Het ankeren op kabels en leidingen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. In de planvorming gebeurt dit door kabels en leidingen niet toe te staan in ankergebieden. Verder moeten vaarwegen door kabels en leidingen zo kort mogelijk en loodrecht worden doorkruist. Daarnaast worden nieuwe kabels zo snel mogelijk opgenomen in scheepvaartkaarten zodat de scheepvaart weet waar ze liggen.

Afstemming rond leggen kabels en leidingen

Om de zandwingebieden zo veel mogelijk te ontzien en de zandvoorrraad voor de Nederlandse kust beschikbaar te houden, zijn er voorkeurtracés aangewezen door deze gebieden waar de kabels en leidingen zo veel mogelijk in gebundeld moeten worden aangelegd. Als er toch een tracé door een potentieel zandwingebied wordt gekozen, dan kan daarvoor een financiële compensatie worden gevraagd. Hiermee worden de extra kosten gecompenseerd voor het noodzakelijk verder varen door de zandwinners.

Verantwoordelijkheid van exploitanten

De exploitanten van leidingen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de leidingen goed (blijven) liggen, en moeten daarover jaarlijks rapporteren aan de toezichthouders. Voor telecomkabelexploitanten geldt zo’n verplichting niet, voor hoogspanningskabels weer wel. Kabels en leidingen die niet meer in gebruik zijn, moeten in principe worden opgeruimd.

Documenten en publicaties

Programma Noordzee 2022-2027 (pdf, 172 kB)