CO2-opslag

Huidig gebruik en ontwikkelingen

In de Klimaatagenda van het kabinet wordt het beleid omschreven ten aanzien van het tegengaan van de klimaatverandering. Hierin wordt gestreefd naar een CO2-reductie van 80-95% in 2050. Dit kan worden bereikt door CO2 bij de bron af te vangen en te transporteren naar opslaglocaties in de diepe ondergrond, ook wel Carbon Capture and Storage (CCS) genoemd.

De Nederlandse CO2-opslagcapaciteit in (voormalige) gasvelden is naar schatting 2.700 tot 3.200 Megaton (Mt) (exclusief het Groningen-gasveld). Hierbij ligt circa 1.500 tot 2.000 Mt onder land en circa 1.200 Mt onder zee. De opslagcapaciteit van het Groningen gasveld wordt op circa 9.000 Mt geschat, maar zal waarschijnlijk pas na 2050 beschikbaar komen. Bovendien is nog onzeker welk gedeelte van deze capaciteit ter beschikking van CO2-opslag staat. Het potentieel voor aquifers is veel minder duidelijk en wordt momenteel geschat op 700 tot 1.500 Mt op zowel land als zee. Nader onderzoek kan leiden tot een andere schatting van dit potentieel.

Om CO2-afvang en -opslag te faciliteren is deels een nieuwe infrastructuur van pijpleidingen noodzakelijk. Bestaande olie- en gaspijpleidingen zijn pas te gebruiken vanaf het moment dat de betreffende velden volledig zijn uitgeput. Op dit moment is op grond van de Mijnbouwwet het afsluiten van uitgeproduceerde velden (opruimen van ongebruikte platforms) verplicht. In een in ontwikkeling zijnde CCS-visie wordt door het Rijk bezien of beleidswijzigingen in dit opzicht wenselijk zijn.

Voor de periode 2009-2015 was als doel gesteld om grootschalige demonstratieprojecten van CO2-afvang, -transport en -opslag op Nederlands grondgebied te realiseren, zowel on- als offshore. In 2009 is het pilotproject ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratie) van start gegaan. De voorbereidende studies zijn afgerond en de vergunning voor opslag is in juli 2013 afgegeven. Het project heeft vertraging opgelopen omdat de business case niet meer sluitend is als gevolg van de lage CO2-prijs in het Europese Emission Trading Scheme (ETS).

Documenten en publicaties

Beleidsnota Noordzee 2016-2021 - inclusief de Nederlandse maritieme ruimtelijke planning (download)

Beleidsnota Noordzee 2016-2021 - inclusief de Nederlandse maritieme ruimtelijke planning (scherm versie)