Baggerspecie

Om de vaargeulen op zee op diepte te houden, moet regelmatig worden gebaggerd. Het Besluit Bodemkwaliteit regelt wat er met de vrijkomende baggerspecie moet gebeuren. Het maakt dan verschil of zand is weggebaggerd uit het kustfundament (de zone tussen de duinen en zeedijken en de doorgaande Normaal Amsterdams Peil -20 meter dieptelijn in zee) of dat het van buiten het kustfundament komt.

Zandsuppletie langs de kust - Foto Tineke Dijkstra

Verspreiding baggerspecie

Zand afkomstig uit het kustfundament moet in die zone blijven. Het wordt teruggestort in verspreidingsvakken (loswallen) in de directe omgeving van de plaats waar het is weggebaggerd. Zand uit geulen buiten het kustfundament kan dienen als ophoogzand.

Duurzaam gebruik

Door regels te stellen voor het verspreiden van de vrijgekomen baggerspecie en door verspreidingsvakken aan te wijzen, zijn negatieve effecten op de natuur te minimaliseren. Of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om verspreidingsvakken voor baggerspecie aan te wijzen in Natura 2000-gebied moet blijken bij het opstellen van de Natura 2000-beheerplannen.

Interactie zandwinning en verspreiding baggerspecie

Er wordt gestreefd naar een gunstige combinatie van zandwinning en het verspreiden van baggerspecie door gebruik te maken van verdiepte loswallen. Hierbij wordt eerst tot een diepte van ca. 10 meter zand gewonnen. In de zandwinput wordt dan de baggerspecie verspreid. Als er meerdere putten tegelijkertijd in gebruik zijn kan zandwinning met verspreiding van baggerspecie gecombineerd worden.

Documenten en publicaties

Beleidsnota Noordzee 2016-2021 - inclusief de Nederlandse maritieme ruimtelijke planning (download)

Beleidsnota Noordzee 2016-2021 - inclusief de Nederlandse maritieme ruimtelijke planning (scherm versie)