Incidentenbestrijding

De Directeur Kustwacht heeft de leiding bij de Rampen- en Incidentenbestrijding. Vanuit het meld- en informatiecentrum wordt de operationele inzet gecoördineerd. Voor ondersteuning en advisering zorgt Rijkswaterstaat dienstonderdeel Zee en Delta. Rijkswaterstaat coördineert ondermeer de oliebestrijding op zee en beschikt hiervoor onder meer over het oliebestrijdingsvaartuig Arca. Bij grote vervuilingsincidenten kan zij een grotere bergingscapaciteit mobiliseren.

Het oliebestrijdingsvaartuig Arca op de Noordzee

Organisatie bij incidentenbestrijding

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is coördinerend ministerie voor de Noordzee. Bij incidenten op zee is IenM het eerste aanspreekpunt en heeft de leiding. Bij incidenten op zee met uitstraling naar de landzijde, of waarbij andere ministeries een verantwoordelijkheid hebben (bijv. visserij) komt het Regionaal Beheersteam Noordzeerampen, onder leiding van de Hoofdingenieur Directeur (HID) van Zee en Delta, voor afstemming en coördinatie bijeen. Dit interdepartementale team, dat gefaciliteerd wordt door het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, richt zich op de meer bestuurlijke en strategische aspecten rond een incident. In voorkomende gevallen neemt zij besluiten over zaken die de bestrijding belemmeren.
Bij incidenten op de Waddenzee of in het Schelde-estuarium is er een directe lijn met de bestuurlijke (land)kant, onder verantwoording van de betreffende veiligheidsregio’s. Rijkswaterstaat faciliteert bij de bestrijding van de effecten van een incident.
Op de site van de Werkgroep Olie- en Chemicaliënbestrijding staat informatie over het materieel dat Rijkswaterstaat beschikbaar heeft voor de bestrijding van incidenten.

Kustwacht in samenwerking met Rijkswaterstaat

Samenwerking Kustwacht en Rijkswaterstaat op de Noordzee

De incidentenbestrijdingsorganisatie voor de Noordzee is 24 uur per dag beschikbaar en komt in actie bij incidenten die effecten op de Noordzee hebben. De kustwacht is het centrale meldpunt en coördineert de bestrijding op zee. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met RWS dienstonderdeel Zee en Delta.
De in 2006 verschenen Capaciteitsnota beschrijft hoe milieucalamiteiten op de Noordzee worden aangepakt. Hoeveel bestrijdingscapaciteit wordt ingezet, is afhankelijk van de risico’s en of ecologisch of economisch kwetsbare gebieden in gevaar zijn.
Het meest tot de verbeelding sprekend in de Rampen- en Incidentenbestrijding op zee is olieverontreiniging. Wereldwijd zijn er ongevallen met tankers gebeurd, die soms tot olierampen met catastrofale ecologische gevolgen hebben geleid. Maar ook bij andere incidenten wordt de Incidentenbestrijdingsorganisatie ingezet. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen, verlies van lading (containers, deklading), stranding van een schip, een aanvaring of brand aan boord. In alle gevallen is adequaat handelen geboden.

Incidentbestrijdingsplan (IBP) Noordzee 2021 (pdf, 4.5 MB)