Rapporten MONS programma

Algemeen

Logo Noordzeeoverleg

Hier vindt u overzichtsdocumenten, jaarplannen, het basis MONS document etc...

Basis van het voedselweb

RWS170613MR018-1920

Deze basis is allesbepalend voor wat er in de hogere trofische niveaus gebeurt en dus de ‘draagkracht van het ecosysteem’.

Benthos

Benthos

Wat is de huidige situatie en hoe ontwikkelt de benthos-gemeenschap zich over de langere termijn?

Vis

Visonderzoek

Een Noordzee-ecosysteem zonder vis is eenvoudigweg ondenkbaar, en de toestand van de visgemeenschap is direct indicatief voor de toestand van de Noordzee als geheel.

Vleermuizen

Vleermuisonderzoek

Over of en hoe trekkende vleermuizen de offshore windparken gebruiken, is nog heel veel onbekend.

Zeevogels

jan_van_gent_2

Wat is de draagkracht van de Noordzee voor deze soortgroep en hoe wordt die beïnvloed door drukfactoren als Wind op zee, visserij, maricultuur maar ook klimaatverandering?

Zeezoogdieren

zeehond

Het is voor de meeste soorten onbekend welke mechanismen op zee veranderingen in de populatiegrootte en -groei sturen.

Modellen & datamanagement

GJT_1621 From Raw 1

De samenhang tussen de  transities en de 'autonome’ ontwikkelingen enerzijds en de natuurwaarden en overige ecosysteemdiensten anderzijds kan niet begrepen of voorspeld worden zonder een wiskundige modelaanpak.