Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON)

Alle ministeries met taken en verantwoordelijkheden op de Noordzee werken samen in het Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON). Dit orgaan coördineert de ontwikkeling van beleid en bereidt besluiten voor over het beheer van de Noordzee.

Coördinerende rol IDON

De Coördinerende rol van IDON zorgt ervoor dat de ministeries beleid maken vanuit één gezamenlijke visie op de toestand, het gebruik en de verdere ontwikkeling van het Noordzeegebied. De opgaven die daaruit voortkomen voor het beheer van de Noordzee stemmen zij in IDON af. Zo kan het rijk als één overheid zijn rol waarmaken in het duurzaam vormgeven van het huidig en toekomstig gebruik van de Noordzee.

In IDON werken samen: de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, (voorzitter), Klimaat en Groene Groei, Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Financiën, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat en Kustwacht.

Structuurvisie op ruimtegebruik Noordzee

Het belang van de coördinerende rol van IDON is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Het is jaar na jaar drukker geworden op de Noordzee en het gebruik zal nóg intensiever worden. Het rijk is daarom de afgelopen jaren anders gaan sturen: sterker vanuit een eigen structuurvisie op het ruimtegebruik en de daarmee verbonden maatschappelijke belangen. Overleg en afstemming over die nieuwe benadering concentreerden zich op managementniveau in het IDON.
Deze nieuwe benadering heeft duidelijke vorm gekregen onder de Beleidsnota Noordzee 2009-2015 (pdf, 4.3 MB) en krijgt zijn beslag in de geactualiseerde Beleidsnota Noordzee 2016-2021 (pdf, 22 MB). De geactualiseerde Beleidsnota Noordzee (vastgesteld in december 2015), blikt terug op het beleid in de periode 2009-2015 en handelt over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, windenergie op zee en de zandwinstrategie. De maatregelen die de Nota in dit verband noemt, zijn gericht op bescherming, behoud en herstel van een goede milieutoestand van de Noordzee, en garanderen tevens het duurzaam gebruik van de Noordzee.

Gebiedsagenda bouwsteen Noordzeebeleid

Verduurzaming van álle vormen van gebruik en het stimuleren van nieuwe vormen van gebruik waarin economische en ecologische belangen samengaan, heeft gestalte gekregen in de Noordzee 2050 Gebiedsagenda. Deze agenda koppelt toekomstbeelden aan concrete opgaven en projecten en is daarmee een van de bouwstenen voor de uitvoering van het beleid dat is opgenomen in de Beleidsnota Noordzee 2016-2021.
Het IDON is nauw betrokken bij de uitwerking van de aanbevelingen en acties die in beide documenten zijn opgenomen. De aanbevelingen hebben onder meer betrekking op de thema’s ‘bouwen met de Noordzee natuur’, ‘voedsel en mariene ecosystemen’, ‘energie transitie op zee’, ‘meervoudig ruimte gebruik op zee’, ‘verbinding land-zee en scheepvaart (waaronder de aspecten veiligheid en de bereikbaarheid van havens).

Overleg op Europees en mondiaal niveau

Het watersysteem, de ecologie en het gebruik van de Noordzee zijn grensoverschrijdend en brengen Nederland permanent in contact en overleg met andere landen. IDON speelt daarin een cruciale rol. IDON coördineert bijvoorbeeld de implementatie van Europese wetgeving zoals de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en de Richtlijn tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning. Omgekeerd zorgt IDON ervoor dat Nederlandse belangen en standpunten helder en eenduidig op het Europees of mondiaal speelveld kunnen worden gepresenteerd.