Beleidskaders

Het Programma Noordzee 2022-2027, inclusief de bijlage Mariene Strategie deel 3 (KRM-programma van maatregelen), is integraal onderdeel van het Nationaal Waterprogramma (NWP) 2022-2027.
Het programma gaat over de ruimtelijke indeling van de Noordzee en het bereiken van de goede milieutoestand in één van de intensiefst gebruikte zeeën ter wereld. Het beschrijft ook het beheer dat Rijkswaterstaat hiertoe uitvoert.

Programma Noordzee 2022-2027 in vogelvlucht

De centrale opgave voor de planperiode 2022-2027 is het vinden van de juiste maatschappelijke balans in de ruimtelijke ontwikkeling van de Noordzee. Die ontwikkeling moet efficiënt en veilig zijn en passen binnen de randvoorwaarden van een gezond ecosysteem.

Het programma beschrijft het beleid voor het versterken van het ecosysteem, de transitie naar een duurzame voedselvoorziening en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Daarnaast wordt beleid op het gebied van zeescheepvaart, zandwinning, digitale connectiviteit, nationale veiligheid, cultureel erfgoed onder water, recreatie en meteorologische informatievoorziening belicht. De verkenning voor de Duurzame blauwe economie wordt in de planperiode voortgezet, waarbij tussentijds beleidsopties en marktkansen worden uitgewerkt.

Aanwijzing windenergiegebieden

Het Programma Noordzee beschrijft ook het kader voor de ruimtelijke ordening die samenhangt met de verschillende beleidsvoornemens en presenteert een structuurvisiekaart voor de periode 2022-2027. Onderdeel van de ruimtelijke ordening is het aanwijzen van windenergiegebieden, de eerste stap op weg naar de bouw van windparken. Deze nieuwe gebieden zijn nodig voor de realisatie van de extra 10,7 GW windenergie die nodig is voor het halen van de klimaatdoelstelling van het kabinet om in 2030 minimaal 55 procent CO2-reductie te hebben bereikt.
In het vervolgtraject wordt bepaald waar binnen deze nieuwe gebieden windenergieparken komen. Daarbij wordt steeds gekeken of de realisatie past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee, rekening houdend met andere gebruikers zoals scheepvaart, visserij, mijnbouw en defensie.

Afwegingskaders

Het Programma Noordzee 2022-2027 bevat beleids- en afwegingskaders, onder andere voor doorvaart, medegebruik, vergunningplichtige activiteiten en gebiedsverkenningen, en een Handreiking Gebiedspaspoort. Het doet daarnaast richtinggevende uitspraken over kunstmatige eilanden in zee, beschrijft de uitdagingen van de interacties land-zee, noemt de doelstellingen en initiatieven voor kennisontwikkeling en monitoring en geeft tot slot een overzicht van de uit te voeren acties in de beleidsperiode.
De Mariene Strategie deel 3 (programma van maatregelen) is een bijlage bij het Programma Noordzee 2022-2027. Om de goede milieutoestand te behalen voor de descriptoren biodiversiteit, zeebodemintegriteit, zwerfvuil en onderwatergeluid zijn – naast de al bestaande maatregelen – aanvullende maatregelen vastgesteld.

Verantwoordelijkheid

Het Programma Noordzee – onderdeel van het Nationaal Waterprogramma – is vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Natuur en Stikstof en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in overeenstemming met de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Totstandkoming van het programma

Voor de totstandkoming van het Programma Noordzee en de omgang met de uitgebrachte adviezen en inspraakreacties tijdens de ontwerpfase, wordt verwezen naar de reactienota bij het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 (inclusief Ontwerp Programma Noordzee) en de aanvullende reactienota bij het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee. Voor de aanwijzing van windenergiegebieden in het Programma Noordzee 2022-2027 zijn ook een Aanvullend PlanMER en een aanvullende Passende beoordeling opgesteld.