Integraal beleid

Samenhang in het beleid

Het Nederlands Noordzeebeleid geeft doelen aan voor de toekomst van het gebied. Het stuurt op integrale wijze het maatschappelijk/economisch gebruik en het beheer van de Nederlandse Noordzee in een richting die bijdraagt aan de verduurzaming van de samenleving. Uitgangspunt voor het beleid en beheer is dat het gebruik van de Noordzee samengaat met de versterking van het mariene ecosysteem.
Beleid dat voor uiteenlopende domeinen al is vastgelegd, is mede bepalend voor de inhoud van nieuw Noordzeebeleid. Dit beleid is immers integraal.

Internationaal

Vrijwel alle aspecten van het beheer en gebruik van de Noordzee raken aan grensoverschrijdende belangen. Immers: water en natuur, maar ook een belangrijk deel van het gebruik van de Noordzee én de effecten daarvan, zijn niet aan grenzen gebonden.

In de afgelopen halve eeuw zijn daarom wereldwijd, waaronder door de kuststaten in het Noordoost-Atlantisch gebied, internationale verdragen gesloten om samen te reguleren wat geen enkel land alléén onder controle kan krijgen. Zie hierover de pagina’s Mondiaal, Europees, Regionaal, Noordzee en Bilateraal.

Internationale verdragen wegen zwaarder dan nationale wetgeving. Dat verklaart waarom het lang duurt voordat er een akkoord over is bereikt, waarna vaak nóg eens veel tijd is gemoeid met het opnemen van de verdragsbepalingen in nationale regelgeving.

In de regel is er bij een internationaal verdrag geen hogere instantie die de nakoming ervan handhaaft. Elke verdragspartner draagt daarvoor zelf medeverantwoordelijkheid. Onderdeel van een verdrag is dan ook een stelsel van afspraken over goede voortgangsrapportages.

Nationaal

Het Nederlands Noordzeebeleid, inclusief de Nederlandse uitwerking van internationale beleidskaders, is sterk bepaald door een visie op de toekomst. Vanwege de complexiteit van de vele functies en beheertaken is voor tal van aspecten specifiek beleid vastgelegd in aparte nota’s of andere beleidsdocumenten. Het vraagt omwille van het integrale karakter van het Noordzeebeleid aanhoudende zorg om in dit gehele stelsel afstemming te zoeken en te bewaren.

Documenten en publicaties

Nationaal Waterprogramma 2022 - 2027
Het overkoepelende integrale beleidsprogramma waarvan het Programma Noordzee 2022-2027 een onderdeel is.

Programma Noordzee 2022-2027
Het in maart 2022 vastgelegde document waarin beleid en beheer samen in één programma zijn opgenomen, als onderdeel van het Nationaal Waterprogramma 2022-2027.

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
Overkoepelende structuurvisie waarin het Rijk de hoofddoelen aangeeft voor het Nederland van 2040 en ook voor dertien nationale belangen waarvoor het de verantwoordelijkheid draagt. Negen van die belangen hebben betrekking op de Noordzee.

Maritieme Strategie 2015-2025
De Maritieme Strategie 2015-2025 biedt een integraal kader voor de verdere ontwikkeling van het Nederlandse maritieme cluster. Alle maritieme sectoren en subsectoren, van offshore, zeevaart en havens tot waterbouw en watersportindustrie, zijn door de overheid nauw betrokken bij het opstellen van dit beleidskader.

Kamerbrief over maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2021 - 2025
Deze beleidsbrief is een vervolg op de Nota Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2010-2015 en de aansluitende beleidsbrief 2016-2020. De Kamer ontvangt deze beleidsbrief elke vijf jaar.

Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
Deze Beleidsregels vervangen de beleidsnota’s over dit onderwerp uit het verleden, waaronder het Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee 2 (RON2). De Beleidsregels bouwen wel voort op RON2. De uitgangspunten zijn daarom dezelfde gebleven.

Capaciteitsnota 2006-2010
De looptijd van deze nota voor het doelmatig en effectief reageren op calamiteiten op zee is al enkele malen verlengd. Voor het laatst tot 2020. Rijkswaterstaat werkt aan een herziening die nog in 2022 wordt verwacht. Tot die tijd geldt de bestaande nota.

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEVIII)
Het doel van het SEV III is het waarborgen van voldoende ruimte voor grootschalige productie en transport van elektriciteit. Dit beleidsdocument uit 2009 was geldig tot 2020. Het zal worden opgevolgd door het Programma Energiehoofdstructuur onder de Omgevingswet. Tijdens de leemte tussen beide beleidsdocumenten gelden de beleidsprincipes die zijn opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Structuurvisie buisleidingen
Deze visie uit 2012 geldt tot 2035, maar zal vóór die tijd opgaan in het Programma Energiehoofdstructuur onder de Omgevingswet. De visie is voor de Noordzee vooral van belang in verband met de aanlandingspunten van buisleidingen (en in het Programma Energiehoofdstructuur ook elektriciteitskabels).