Green Deals

De Green Deal-aanpak stamt uit 2011 als een interactieve werkwijze van de overheid om mogelijkheden te bieden voor duurzame initiatieven uit de samenleving. Heldere afspraken over intenties, het wegnemen van barrières in de regelgeving, het delen van informatie en vormen van samenwerking, kunnen maatschappelijke initiatiefnemers de ruimte geven om tot resultaten te komen. Alle partijen nemen daarbij hun eigen verantwoordelijkheid. Een aantal Green Deals heeft specifiek betrekking op de Noordzee.

Sportvisserij Loodvrij

In deze Green Deal uit 2018 kwamen de betrokken partijen overeen om in 2021 door een gezamenlijke en complete aanpak een reductie van het loodgebruik in de sportvisserij te realiseren van ten minste 30 procent. De overeenkomst gold voor de Nederlandse sportvisserij in de binnenwateren, Nederlandse territoriale zee en de Nederlandse exclusieve economische zone.
De Green Deal is in 2021 afgerond en geëvalueerd. Het aantal sportvissers dat loodvrij vist, was gestegen van 10 naar 17 procent. Daarmee lijkt de grens bereikt van wat voor dit doel met het instrument Green deal mogelijk is. Het einddoel, loodvrij vissen, is daarmee nog lang niet in zicht. Maar de Green Deal heeft er wel aan bijgedragen dat nu op Europees niveau een totaalverbod op lood in de hengelsport wordt voorbereid. Dit verbod wordt verwacht in 2023.

Sea Ranger Service

Deze Green Deal koppelt kleine, voor het reguliere beheer marginale beheertaken op de Noordzee aan een maatschappelijk initiatief tot sociaal ondernemerschap. De Sea Ranger Service leidt jongvolwassenen op tot ‘sea ranger’. Een door sea rangers bemand zeiljacht kan worden ingehuurd voor verkenningen en lichte monitoringwerkzaamheden in het kader van lopende pilots en natuurbeheer.

Schone Stranden

Een aantal Nederlandse kustgemeenten en belangenorganisaties heeft zich in 2014 verenigd in de Green Deal Schone Stranden. Gezamenlijk willen zij goed afvalgedrag van strandbezoekers stimuleren, zodat er minder zwerfafval achterblijft op de Nederlandse Noordzeestranden. Ze nodigen andere kustgemeenten, organisaties en bedrijven uit om deel te nemen aan deze Green Deal. De Green Deal is in 2020 afgerond. De betrokken partijen hebben echter de samenwerking voortgezet onder de naam ‘Programma Schone Stranden’. Het feitelijke actieprogramma wordt per jaar vastgesteld.

Visserij voor een Schone Zee

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee wil de hoeveelheid afval die vanuit de visserijsector in zee belandt verminderen. Vissersschepen zullen daarom afval zoveel mogelijk gescheiden opslaan en apart afgeven in Nederlandse visserijhavens. De afvalstromen die worden gescheiden zijn: huishoudelijk afval, het ’Fishing for litter’ afval (afval dat als bijvangst wordt gevangen) en afval uit de bedrijfsvoering, zoals vistuig. Deze Green deal is in 2020 verlopen.

Scheepsafvalketen

Driekwart van het drijvend zwerfafval in de wereldzeeën is plastic. Partijen in de Green Deal Scheepsafvalketen van 2014 wilden verdere verontreiniging van zeeën en oceanen tegengaan door preventie, scheiding en recycling van plastic, verbeteren van het toezicht, en harmonisatie van afvalafgifte in havens. In 2020 is deze Green Deal afgerond. Al in 2017 is als resultaat gerapporteerd dat 50 procent van de schepen plasticafval gescheiden afgeeft. Bij de schepen van KNVR-reders is dat 75 procent. Alle afgegeven plastic wordt gecontroleerd gerecycled of verwerkt.