Convenanten

Het Noordzeebeleid van het Rijk geeft doelen aan voor de toekomst van het gebied. Het stuurt op integrale wijze het maatschappelijk/economisch gebruik en het beheer van de Nederlandse Noordzee in een richting die bijdraagt aan de verduurzaming van de samenleving. Die regie op het gebruik en beheer van de Noordzee wordt ondersteund door wetten en regels. Waar wetten tekortschieten of het maken van een nieuwe wet te lang gaat duren of contraproductieve weerstand zou kunnen oproepen, kan een convenant uitkomst bieden.

In een convenant sluiten partijen een overeenkomst over intenties, te leveren inspanningen of samenwerking. De werking van een convenant berust op wilsovereenstemming en een gedeelde verantwoordelijkheid. Hoewel een wettelijke basis (en de handhaving daarvan) ontbreekt, kunnen de partijen elkaar aanspreken op het nakomen van de gemaakte afspraken. Van groot belang is dat de letter van de formulering een goede weergave is van de geest waarin de afspraken tot stand komen.

Convenanten bij Noordzeebeleid

In de uitvoering van het Noordzeebeleid zijn de volgende convenanten werkzaam:

Convenant pre-wash en afgifte waswater paraffine

Dit convenant, gesloten in 2018, heeft de officiële titel ‘Intentieverklaring pre-wash en afgifte waswater paraffine’. De afspraken moeten voorkomen dat schepen vanuit Nederlandse havens waswater met paraffine op zee lozen. Volgens het convenant zullen schepen die dergelijke stoffen naar de havens van Rotterdam en Moerdijk vervoeren, hun vervuilde schoonmaakwater in deze havens afgeven. Zij krijgen hiervoor, onder voorwaarden, een vergoeding. Inmiddels heeft de IMO de regels voor het lozen van paraffinehoudend waswater aangescherpt. Het is nu verplicht deze stoffen in de havens af te geven.

Convenant olie- en gasreserves en opslag van stoffen

Het Convenant olie- en gasreserves en opslag van stoffen is bedoeld om het daadwerkelijk gebruik te stimuleren van de vergunningen voor de opsporings-, winnings- of opslagactiviteiten in zogenaamde marginale velden op het Nederlands continentaal plat.
Dit gebeurt op basis van vrijwillige medewerking van ondernemingen uit de olie- en gasindustrie.