Beschermde Natuurgebieden

De Nederlandse Noordzee kent een enorme rijke natuur. Om verschillende redenen zijn daarom een aantal gebieden beschermd. Wat deze gebiedsbescherming inhoudt, kun je op de gebiedspagina's vinden.

Op dit moment zijn er twee soorten beschermde gebieden op de Noordzee: Natura 2000 gebieden, aangewezen onder de Vogel- of Habitatrichtlijn en KRM gebieden. Voor de gebieden gelden verschillende instandhoudingsmaatregelen.

Friese Front

Zeekoet

Het Friese Front is het enige KRM én N2000 gebied op de Noordzee. Het ligt ongeveer 75 km ten noorden van Den Helder en er is een front waar verschillende waterstromen bij elkaar komen. Het Friese Front is gedurende enkele maanden gesloten voor staand wantvisserij, ingesteld vanwege het fourageren van zeekoeten, volgens de Vogelrichtlijn.

Doggersbank

Bruinvis

De Doggerbank is een Natura2000 gebied, aangewezen volgens de Habitatrichtlijn. Het is een relatief ondiep gebied dat zich zo'n 300 kilometer uitstrekt over delen van de Engelse, Nederlandse, Duitse en Deense Noordzee. Het gebied kenmerkt zich door permanent overstroomde zandbanken die op maximaal 40 meter diepte liggen.

Klaverbank

Grijze Zeehond

De Klaverbank is een Natura2000 gebied, aangewezen volgens de Habitatrichtlijn. Het valt onder de 'riffen van open zee' en heeft een 'harde' ondergrond van substraat. Het gebied ligt ongeveer 160 km ten noordwesten van Den Helder en is deels gevrijwaard van bodemberoerende visserij.

Centrale Oestergronden

Centrale Oestergronden

De Centrale Oestergronden liggen ongeveer 100 km ten noordwesten van de Waddeneilanden, tussen de Doggersbank en het Friese Front in. Zij zijn aangewezen als KRM gebied. De zeebodem is slibrijk en vormt hier een diepe kom.

Borkumse Stenen

Borkumse Stenen

Het gebied ‘Borkumse Stenen’ ligt ten noorden van Schiermonnikoog en grenst aan de zuidzijde aan het Nederlandse Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en aan de oostzijde aan het Duitse Natura 2000-gebied ‘Borkum Riffgrund’.

Noordzeekustzone

Gewone Zeehond

Het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone omvat de hele noordelijke kuststrook: van het Noord-Hollandse Bergen tot aan de Eems boven Rottum. De Noordzeekustzone bestaat uit open zee, de zeegaten tussen de Waddeneilanden, zandbanken en platen voor de eilanden en strandvlaktes met jonge duintjes op de eilanden.

Voordelta

Roodkeelduiker

De Voordelta is het natuurlijke leefgebied voor de gewone en de grijze zeehond vanwege het stelsel van droogvallende zandbanken. Het open water van de Voordelta is vooral van belang voor visetende trekvogels, in het bijzonder voor de roodkeelduiker, en voor schelpdiereters, als zwarte zee-eend en eider.

Bruine Bank

Alk

De Bruine Bank is gelegen in het westelijke deel van de Nederlandse Noordzee tegen de grens van het Verenigd Koninkrijk aan, ten hoogte van Amsterdam. Het is een dynamisch zandig gebied.  In de wintermaanden komen er enorm veel vogels af op het gebied door de hoge voedselbeschikbaarheid, waaronder alken en zeekoeten. Ook is het een belangrijk paaigebied voor bijvoorbeeld kabeljauw, haring en makreel.

Vlakte van de Raan

De Vlakte van de Raan beslaat een complex van permanent overstroomde zandbanken en loopt van de Westerscheldemonding tot een waterdiepte van twintig meter. De Voordelta wordt door de Vlakte van de Raan verbonden met de Belgische grens.