Friese Front

Het Friese Front ligt ongeveer 75 km ten noorden van Den Helder. Het gebied is de overgang tussen de ondiepe zandgronden van de zuidelijke Noordzee en de diepere slibbodems van de Oestergronden in het noordelijke deel van de Nederlandse Noordzee waar verschillende waterstromen bij elkaar komen.

Bescherming Natura 2000

Het Friese Front is in 2016 aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn (VR) voor de zeekoet (A199). Na afronding van de Doeluitwerking in 2019 is begonnen met het Natura 2000 beheerplan Friese Front. Dit beheerplan heeft in juni 2022 ter inzage gelegen. Na beantwoording en verwerking van de ingediende zienswijzen is het Natura 2000 beheerplan voor het Friese Front definitief vastgesteld voor 6 jaar per 10 oktober 2023.

In het beheerplan staan welke maatregelen worden genomen om natuurdoelen te bereiken. En onder welke voorwaarden activiteiten kunnen plaatsvinden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de natuur. Hierbij staat de balans tussen natuurbescherming, beleving en gebruik centraal.

Bescherming KRM

Op basis van de KRM is besloten om in het Friese Front delen van het bodemecosysteem te beschermen. Dit is vastgelegd in het voorgaande Programma van maatregelen (Mariene Strategie deel 3, 2012-2020). In de huidige Programma van Maatregelen (Mariene Strategie deel 3, 2022-2027) is het oostelijk KRM-gebied Friese Front vergroot met 1014 km2.

Maatregelen voor de visserij

Vanaf 8 maart 2023 gelden er visserijbeperkingen op het Friese Front. Twee gebieden, die beschermd zijn op basis van de KRM, zijn het gehele jaar door gevrijwaard van bodemberoerende visserij. Daarnaast is het gehele Natura 2000-gebied Friese Front een deel van het jaar (1 juni t/m 30 november) gevrijwaard van visserij met kieuw- en warnetten, enkele uitzonderingen daargelaten.

Deze maatregelen zijn vastgesteld door de Europese Commissie als onderdeel van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

Zie ook het nieuwsbericht.

Maatregelen voor andere activiteiten

In dit gebied geldt een Wnb-vergunningplicht (volgens de Wet Natuurbescherming) t.a.v. Natura 2000-gebied.

Links

Nadere Effect Analyse Friese Front (pdf, 2.9 MB)

Doeluitwerking Friese Front (pdf, 1.4 MB)

Natura 2000 beheerplan Friese Front (pdf, 10 MB)