Drie natuurgebieden op de Noordzee gevrijwaard van bepaalde vormen van visserij

Drie natuurgebieden op de Noordzee zijn vanaf 8 maart 2023 gesloten voor bodemberoerende visserij. Het gaat om het Friese Front, Centrale Oestergronden (beide beschermd onder de Kaderrichtlijn Mariene Strategie) en Klaverbank (beschermd onder de Natura 2000). Hiernaast is het Friese Front (ook beschermd onder Natura 2000) vanaf 2023 jaarlijks van 1 juni tot 30 november gesloten voor visserij met kieuw- en warnetten (enkele uitzonderingen daargelaten). De verordening is vastgesteld door de Europese Commissie, als onderdeel van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, en bedoeld om de kwetsbare natuurgebieden op zee te beschermen.

In totaal wordt er ongeveer 2700 km2 van de zeebodem beschermd door de verordening waarmee er meer kans is op natuurherstel. Dit is ongeveer 5% van de totale Noordzee, een gebied bijna net zo groot als de provincie Drenthe. Daarnaast wordt er ongeveer 2900 km2 halfjaarlijks gesloten voor kieuw- en warnetvisserij in het Natura2000-gebied Friese Front ter bescherming van de zeekoet. Dit is ook ongeveer 5% van de totale Noordzee, maar dit oppervlak overlapt deels met het gebied dat voor bodemberoerende visserij wordt gesloten. De natuurgebieden Klaverbank en Friese Front maken deel uit van Natura 2000, een Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Centrale Oestergronden en Friese Front worden beschermd onder de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.


De basis van de wetgeving is een Nederlands-Duits voorstel waar meer dan 10 jaar aan is gewerkt. Aan het besluit is een zorgvuldig en langdurig proces voorafgegaan. Zo is het voorstel met alle betrokken partijen gedeeld en besproken, onder meer in het Noordzeeoverleg, de Scheveningengroep, de NSAC (Noordzeeadviesraad), en de Europese Commissie.


De begrenzingen van deze gebieden kunnen bekeken worden in de Open Data Viewer.  Deze begrenzingen geven een indicatie van de locatie waar verder geen rechten aan kunnen worden ontleend. Zie voor de precieze coördinaten de verordening op de website van de Europese Commissie.


Scherpe lezers zullen zien dat het Friese Front aangewezen is onder de Natura2000-wetgeving én beschermd wordt onder de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Beide gebieden hebben een andere grens waarbinnen andere maatregelen gelden. In de figuur en de viewer kunt u dit terug zien. Rondom de natuurgebieden waar de maatregelen gelden is een zogenaamde ‘alert zone’ met een breedte van 4 zeemijl van kracht. Deze zone is te zien in de figuur en niet in de viewer, maar wordt wel gehanteerd. Als een vaartuig zich in deze zone begeeft, zal het een bericht ontvangen waarin men wordt geattendeerd op dat men een natuurgebied binnen vaart waar beperkingen gelden. Daarnaast gaat de VMS ping frequentie automatisch omhoog naar een frequentie van 6 signalen per uur.

In de Europese verordening zijn naar aanleiding van een Duits voorstel ook visserijmaatregelen in Duitse natuurgebieden opgenomen. Vanaf 8 maart is het verboden voor vissersvaartuigen om in (delen van) Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, en Östliche Deutsche Bucht te vissen met bodemberoerende tuigen. Hiernaast is het in (delen van) Sylter Aussenriff en Östliche Deutsche Bucht verboden te vissen met kieuw- en warnetten. Voor details wordt verwezen naar de verordening zelf.