Kaderrichtlijn Mariene Strategie gebieden

Er zijn op dit moment drie KRM gebieden: Centrale Oestergronden, Borkumse Stenen en het Friese Front.

Wat is de KRM?

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) heeft tot doel het beschermen en herstellen van de Europese zeeën en oceanen en het bevorderen van duurzaam gebruik. De KRM verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een mariene strategie. Deze strategie moet gericht zijn op bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu (met als doel een goede milieutoestand) waarbij ook een duurzaam gebruik van de Noordzee wordt gegarandeerd. De strategie bestaat uit 3 delen, zie voor de beschrijving deze pagina. Daarnaast worden er als uitvoeringsmaatregel beschermde gebieden aangewezen.

Waarom KRM beschermde gebieden?

De druk op natuurlijke mariene hulpbronnen en de vraag naar mariene milieudiensten is dikwijls te groot en de invloed van menselijke activiteiten op mariene wateren moet verkleind worden, ongeacht de plaats waar de effecten zich voordoen. Het mariene milieu is een kostbaar erfgoed dat moet worden beschermd, behouden en, waar mogelijk, hersteld, met als uiteindelijke doel de handhaving van de biodiversiteit en schone, gezonde en productieve zeeën en oceanen met een rijke diversiteit en dynamiek.

Het beschermen van gebieden levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de goede milieutoestand.

Wat doet Nederland?

Wat Nederland allemaal doet om te voldoen aan de verplichtingen van de KRM is te vinden in Mariene Strategie deel 1, deel 2 en deel 3.

Specifiek beschermd Nederland bepaalde ecologisch waardevolle gebieden onder de KRM. Meer informatie over de beschermde natuurwaarden vind je op de gebiedspagina's.

De KRM gebieden op de Noordzee zijn: Friese Front, Centrale Oestergronden, Borkumse Stenen. In de toekomst zal ook de zuidelijke Doggersbank als KRM gebied aangewezen worden.

Hoe ziet het proces eruit?

In het programma van maatregelen (MS 3) worden de maatregelen opgenomen die bijdragen aan het behoud of verkrijgen van een goede milieutoestand. Artikel 13 lid 4 geeft aan dat lidstaten ruimtelijke beschermingsmaatregelen moeten nemen die bijdragen aan samenhangende en representatieve netwerken van beschermde mariene gebieden, waarbij de diversiteit van de samenstellende ecosystemen adequaat gedekt is een netwerk met beschermde gebieden kunnen creëren. Deze maatregelen worden opgenomen in het programma van maatregelen. Bevoegd gezag moet met het programma van maatregelen rekening houden bij het verlenen van watervergunningen (artikel 6.1 a Waterbesluit).

Het programma van maatregelen (MS3) is als onderdeel van het Programma Noordzee 2022-2027 vastgesteld door de Ministerraad en aan de Tweede Kamer toegezonden. Ook wordt het programma van maatregelen genotificeerd bij de Europese Commissie.

Elke 6 jaar dient er een nieuw programma van maatregelen opgesteld te worden.

Gebieden

Zie de informatie per gebied.