Nationale uitwerking in Mariene Strategie deel 2, monitoring

Mariene Strategie deel 2 bevat het monitoringprogramma. Dit geeft een overzicht van de monitoringcyclus, de monitoringstrategie en de meetprogramma’s die Nederland uitvoert om de toestand van de Nederlandse Noordzee te beoordelen. De data uit het KRM-monitoringprogramma worden tot informatie verwerkt en ontsloten door onder meer het Informatiehuis Marien. De geactualiseerde Mariene Strategie deel 2 is op 4 september 2020 door het kabinet vastgesteld.

Monitoringprogramma

Het monitoringprogramma beschrijft de wijze waarop Nederland voldoet aan de verplichting om in het eigen deel van de Noordzee de milieutoestand te monitoren en hoe daarbij ook de monitoringopgave voor de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen wordt meegenomen. Het vertrekpunt is de bestaande monitoringpraktijk die voortvloeit uit nationale en internationale verplichtingen (zoals KRW, VHR/Natura 2000, GVB, IMO, OSPAR). Het monitoringprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de laatste ontwikkelingen en van nieuwe inzichten en internationale afstemming in het kader van OSPAR en de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES).

Het monitoringprogramma heeft twee delen: deel A werkt in detail de concrete monitoring uit van de 32 indicatoren van de mariene strategie, deel B beschrijft de monitoringcyclus vanaf de informatiebehoefte tot en met het meetplan. Per cluster van indicatoren schetst het meetplan de opeenvolgende stappen die resulteren in een uitvoerbare en betaalbare aanpak.

Informatiehuis Marien (IHM)

Het Informatiehuis Marien is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Defensie. Het IHM biedt een platform voor het vinden én delen van gegevens over de Noordzee. Tevens ontsluit het de mariene data van de rijksoverheid en werkt deze uit tot toegankelijke informatie.
Het Informatiehuis Marien is ook verantwoordelijk voor de monitoringsagenda en de operationele coördinatie van de KRM-monitoring.