OSPAR-verdrag

De naam OSPAR is de samenvoeging van twee eerdere verdragen (gesloten in respectievelijk Oslo en Parijs). Voluit staat OSPAR voor: het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.
Het verdrag is van groot belang voor de vereiste internationale afstemming van het beleid voor de Noordzee. Het is een platform waarop de Noordzeelanden hun inhoudelijke beoordeling van het mariene milieu en de conclusies die ze daaruit trekken voor het gebruik van de Noordzee, onderling afstemmen. Dit voorkomt uiteenlopende of zelfs tegenstrijdige strategieën voor één en dezelfde zee.

De OSPAR Commissie (samengesteld uit vertegenwoordigers van vijftien landen in het noordoostelijk Atlantisch gebied en de EU) houdt zich bezig met de implementatie van OSPAR’s North East Atlantic Environment Strategy. Verschillende thematische comités en werkgroepen binnen OSPAR zorgen onder meer voor de afstemming op regionaal niveau. Nederland is actief in meerdere van deze groepen. Van tijd tot tijd brengt OSPAR een Quality Status Report uit.

Gemeenschappelijke indicatoren

OSPAR ontwikkelt gemeenschappelijke indicatoren waarmee is af te leiden in welke mate de actuele toestand van de goede toestand verschilt. OSPAR zorgt ook voor een gecoördineerd, coherent, consistent en vergelijkbaar monitoringprogramma. Op basis van gezamenlijke monitoring wordt de milieutoestand van de OSPAR-regio’s, waaronder de Noordzee, beoordeeld. Deze beoordeling wordt gebruikt voor het opstellen van de Nederlandse Mariene Strategie.

Maatregelen

De comités en werkgroepen binnen OSPAR werken samen aan de ontwikkeling van maatregelen op regionaal niveau om de goede milieutoestand en milieudoelen onder de KRM te bereiken en te behouden. Een concreet voorbeeld van afstemming is het regionaal actieplan (RAP) voor marien zwerfvuil dat in juni 2022 is aangenomen. Hierin zijn afspraken voor regionale maatregelen gemaakt om zwerfvuil in het mariene milieu terug te dringen.