Doggersbank

De Doggersbank is een beschermd gebied op zee dat zich uitstrekt over de Engelse, Nederlandse, Duitse en Deense delen van de Noordzee. Voor Nederland is het het Noordelijkste beschermde gebied van de Nederlandse Noordzee.

Bescherming Natura2000

De Doggersbank is in 2016 aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Het gebied is aangewezen voor Habitattype H1110C: permanent overstroomde zandbanken. Daarnaast is het gebied ook aangewezen voor de bruinvis, grijze zeehond en gewone zeehond.

Bescherming KRM

Ten zuiden van het Natura 2000-gebied de Doggersbank bevindt zich een strook, ook wel de zuidelijke Doggersbank genoemd, welke in de toekomst ook onder de KRM beschermd zal worden. Dit staat op de planning om de zuidelijke benthos gemeenschap te beschermen.

Maatregelen voor de visserij

Momenteel gelden er nog geen maatregelen voor de visserij op de Doggersbank. Hieraan wordt gewerkt volgens de afspraken uit het Noordzeeakkoord en het Programma Noordzee 2022-2027.

Maatregelen voor andere activiteiten

In dit gebied geldt een Wnb-vergunningplicht (volgens de Wet Natuurbescherming).