Doggersbank

De Doggersbank ligt op circa 275 km ten noordwesten van Den Helder, in de Noordelijkste punt van de Nederlandse EEZ tegen de grens van het Verenigd Koninkrijk en die van Duitsland en strekt zich uit over de Engelse, Nederlandse, Duitse en Deense delen van de Noordzee. De Doggersbank is een bijzonder onderwatergebied dat door zijn ondiepe, permanent overstroomde zandbodem een rijke natuur herbergt.

Bescherming Natura 2000

De Doggersbank is in 2016 aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Het gebied is aangewezen voor Habitattype H1110C: permanent overstroomde zandbanken. Daarnaast is het gebied ook aangewezen voor de bruinvis, grijze zeehond en gewone zeehond.

Na afronding van de Doeluitwerking in 2019 is begonnen met het Natura 2000-beheerplan Doggersbank. Dit heeft in juni 2022 ter inzage gelegen. Na beantwoording en verwerking van de ingediende zienswijzen is het Natura 2000-beheerplan voor de Doggersbank definitief vastgesteld voor 6 jaar per 10 oktober 2023. Er loopt een beroep.

In het beheerplan staan welke maatregelen worden genomen om natuurdoelen te bereiken. En onder welke voorwaarden activiteiten kunnen plaatsvinden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de natuur. Hierbij staat de balans tussen natuurbescherming, beleving en gebruik centraal.

Bescherming KRM

Ten zuiden van het Natura 2000-gebied de Doggersbank bevindt zich een strook, ook wel de zuidelijke Doggersbank genoemd, welke in de toekomst ook onder de KRM beschermd zal worden. Dit staat op de planning om de zuidelijke benthos gemeenschap te beschermen.

Maatregelen voor de visserij

Momenteel gelden er nog geen maatregelen voor de visserij op de Doggersbank. Hieraan wordt gewerkt volgens de afspraken uit het Noordzeeakkoord en het Programma Noordzee 2022-2027.

Maatregelen voor andere activiteiten

In dit gebied geldt een Wnb-vergunningplicht (volgens de Wet Natuurbescherming).

Links

Nadere Effect Analyse Doggersbank (pdf, 3.1 MB)

Doeluitwerking Doggersbank (pdf, 3.5 MB)

Natura 2000 beheerplan Doggersbank (pdf, 7.1 MB)