Noordzeekustzone

De Noordzeekustzone strekt zich uit langs de kust van Nederland en loopt van Bergen aan Zee tot Rottumeroog tussen de hoogwaterlijn en een diepte van 20 meter. Het bestaat uit ‘permanent met zeewater overstroomde zandbanken van geringe diepte’.

Bescherming Natura2000

De Noordzeekustzone is op 24 maart 2000 aangewezen  als Vogelrichtlijngebied en op 30 januari 2009 aangewezen als Habitatrichtlijn gebied. Op 14 maart 2011 is het gebied uitgebreid. Het gebied is aangewezen voor een aantal habitattypen, habitatsoorten, broedvogels en niet-broedvogels.

Habitattypen

H1110B permanent overstroomde zandbanken, H1140B slik- en zandplanten, H1310A zilte pionierbegroeiingen, H1310B zilte pionierbegroeiingen, H1330A schorren en zilte graslanden, H2110 embryonale duinen, H2190B vochtige duinvalleien.

Habitatsoorten

H1095 zeeprik, H1099 rivierprik, H1103 fint, H1351 bruinvis, H1364 grijze zeehond, H1365 gewone zeehond, H1903 groenknolorchis.

Broedvogels

A137 bontbekplevier, A138 strandplevier, A195 dwergstern.

Niet-broedvogels

A001 roodkeelduiker, A002 parelduiker, A017 aalscholver, A048 bergeend, A062 toppereend, A063 einder, A065 zwarte zee-eend, A130 scholekster, A132 kluut, A137 bontbekplevier, A141 zilverplevier, A143 kanoetstrandloper, A144 drieteenstrandloper, A149 bonte strandloper, A157 rosse grutto, A160 wulp, A169 steenloper, A177 dwergmeeuw.


Maatregelen voor de visserij

Om de hierboven beschreven natuurwaarden (bodem ecosysteem en verschillende vogelsoorten) effectief te beschermen is het gebruik van bodemberoerende gesleepte tuigen in de managementzones van de Noordzeekustzone beperkt/verboden. Daarnaast zijn (visserij) activiteiten vergunningplichtig onder de Wet natuurbescherming. Hiermee wordt beoogd het bodem ecosysteem van een verstoorde naar een meer natuurlijke staat te verbeteren en daarmee ook bij te dragen aan de instandhoudingsdoelen van vogelpopulaties.


Meer specifiek is visserij met de volgende tuigen sinds 1 januari 2016 niet toegestaan in de managementzones van de Noordzeekustzone (zie ook het Toegangsbeperkend besluit):
• Zone 1 gebieden: gesloten voor alle vormen van visserij.
• Zone 2 gebieden: gesloten voor alle vormen van bodemberoerende visserij (TBB, OTB, OTT, PTB, TB, TBN, SX, SDN, SSC, SPR, SV, DRB en HMD) m.u.v. TBS/TBC o.b.v. Wnb-vergunningsplicht. Visserij met vaste vistuigen en mosselzaadinvanginstallaties is toegestaan.
• Zone 3 gebieden en overig gebied: open o.b.v. Wnb-vergunnning.


Maatregelen voor andere activiteiten

Voor de Noordzeekustzone is in 2016 een Beheerplan (pdf, 23 MB) in werking getreden. Hierin is informatie te vinden over andere activiteiten en vergunningplicht of vrijstelling.
In het toegangsbeperkend besluit is het aanvullend op de sluitingen en beperkingen voor visserij in de Zone 1 gebieden verboden voor lager vliegen dan 300 meter en het uitvoeren van zandsuppleties binnen of binnen een afstand van 1500 m van deze zone. Zone 2 is gesloten voor bodemberoerende activiteiten. Naast garnalenvisserij mag schelpenwinning ook o.b.v. een Wnb-vergunning in zone 2 gebieden. Het ankeren van vaartuigen is ook toegestaan omdat het hier puntsgewijze penetratie van de bodem betreft in een zeer lage frequentie. In de rest van de Noordzeekustzone geldt een Wnb-vergunningsplicht.

Doeluitwerking Noordzeekustzone (pdf, 2.3 MB)


Kaart van Noordzeekustzone

Noordzeekustzone