Klaverbank

De Klaverbank ligt zo’n 160 km ten noorden van Den Helder. Door de natuurlijke harde ondergrond bevinden zich hier riffen met een grote variatie aan zeedieren zoals geweispons, de zeemuis, kalkroodvier, dodemansduim en zeeraspen.

Bescherming Natura 2000

De Klaverbank is in 2016 aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Het gebied is aangewezen voor Habitattype H1170: riffen. Daarnaast is het gebied ook aangewezen voor een drietal zeezoogdieren: de bruinvis, de grijze zeehond en de gewone zeehond.

Na afronding van de Doeluitwerking in 2019 is begonnen met het Natura 2000 beheerplan Klaverbank. Dit ontwerpbeheerplan heeft in juni 2022 ter inzage gelegen, Na beantwoording en verwerking van de ingediende zienswijzen is het Natura 2000-beheerplan voor de Klaverbank definitief vastgesteld voor 6 jaar per 10 oktober 2023.

In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om natuurdoelen te bereiken. En onder welke voorwaarden activiteiten kunnen plaatsvinden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de natuur. Hierbij staat de balans tussen natuurbescherming, beleving en gebruik centraal.

Maatregelen voor de visserij

Binnen de Klaverbank zijn vanaf 2023 vier verschillende gebieden het gehele jaar door gevrijwaard van bodemberoerende visserij. Deze maatregelen zijn vastgesteld door de Europese Commissie als onderdeel van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Zie ook het nieuwsbericht.

Maatregelen voor andere activiteiten

In dit gebied geldt een Wnb-vergunningplicht (volgens de Wet natuurbescherming).

Links

Nadere Effect Analyse Klaverbank (pdf, 8.2 MB)

Doeluitwerking Klaverbank (pdf, 3.5 MB)

Natura 2000 beheerplan Klaverbank (pdf, 8.2 MB)