Vlakte van de Raan

De Vlakte van de Raan beslaat een complex van permanent overstroomde zandbanken en loopt van de Westerscheldemonding tot een waterdiepte van twintig meter. De Voordelta wordt door de Vlakte van de Raan verbonden met de Belgische grens.

Bescherming Natura2000

De  Vlakte van de Raan is aangewezen als Habitatrichtlijngebied op 14 maart 2011. Het gebied is aangewezen voor een aantal habitattypen en habitatsoorten.

Habitattypen

H1110B permanente overstroomde zandbanken.

Habitatsoorten

H1095 zeeprik, H1099 rivierprik, H1103 fint, H1351 bruinvis, H1364 grijze zeehond, H1365 gewone zeehond.


Maatregelen voor de visserij

Door het Toegangsbeperkend besluit uit 2013 is gesleepte visserij met wekkerkettingen na 1 januari 2016 geheel verboden in het gehele gebied. Overige visserij is gereguleerd via vergunningen onder de Wet natuurbescherming.
Via de Uitvoeringsregeling visserij zijn sinds 24 april 2014 een viertal gebieden in het Natura 2000-gebied de Vlakte van de Raan gesloten voor alle vormen van actieve bodemberoerende visserij ten behoeve van effectenonderzoek van garnalenvisserij en boomkorvisserij.


Maatregelen voor andere activiteiten

Voor de Voordelta is in 2016 het beheerplan in werking getreden. Hierin is ook informatie te vinden over andere activiteiten en de (Wnb) vergunningplicht of eventuele vrijstelling hiervan.

De Natura 2000-beheerplannen van de Voordelta en van de Vlakte van de Raan zijn met instemming van de bevoegde gezagen per 1 maart 2022 verlengd (zie Verlengingsbesluit) (pdf, 247 kB).


Kaart Vlakte van de Raan

vlaktevanderaan1