Voordelta

De Voordelta ligt voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en strekt zich uit van de Maasvlakte tot aan de punt van Walcheren. Het is een rivierdelta dat zich kenmerkt door een afwisseling van zoet, zout, diep en ondiep water waardoor het een belangrijk leef- en foerageergebied is voor zeehonden, vissen en vogels.

Bescherming Natura2000

Op 24 maart 2000 is de Voordelta aangewezen als Vogelrichtlijngebied en op 19 februari 2008 is het gebied aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Op 25 november 2013 is het gebied verkleind vanwege de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Het gebied is aangewezen voor een aantal habitattypen, habitatsoorten en niet-broedvogels.

Habitattypen

H1110A permanent overstroomde zandbanken, H1110B permanent overstroomde zandbanken, H1140A Slik- en zandplaten, H1140B) Slik- en zandplaten, H1310A zilte pionierbegroeiingen, H1310B zilte pioenierbegroeiingen, H1320 slijkgrasvelden, H1330A schorren en zilte graslanden, H2110 embryonale duinen, H2120 witte duinen.

Habitatsoorten

H1095 zeeprik, H1099 rivierprik, H1102 elft, H1103 fint, H1351 bruinvis, H1364 grijze zeehond, H1365 gewone zeehond.

Niet-broedvogels

A001 Roodkeelduiker, A005 fuut, A007 kuifduiker, A017 aalscholver, A034 lepelaar, A043 grauwe gans, A048 bergeend, A050 Smient, A051 krakeend, A052 wintertaling, A054 pijlstaart, A056 slobeend, A062 toppereend, A063 eider, A065 zwarte zee-eend, A067 brilduiker, A069 middelste zaagbek, A130 scholekster, A132 kluut, A137 bontbekplevier, A141 zilverplevier, A144 drieteenstrandloper, A149 bonte strandloper, A157 rosse grutto, A160 wulp, A162 tureluur, A169 steenloper, A177 dwergmeeuw, A191 grote stern, A193 vidief.


Maatregelen voor de visserij

Er geldt een Toegangsbeperkend besluit voor het Bodembeschermingsgebied in de Voordelta. Dit is een gebied van 29.836 ha en hier is de zware boomkorvisserij (>260 pk) verboden, met name om een kwaliteitsverbetering te realiseren als invulling van de verplichting tot natuurcompensatie voor het areaalverlies door aanleg van Maasvlakte 2. Andere vormen van visserij zijn niet verboden en – indien niet vrijgesteld van vergunningplicht - via specifieke (Wnb) vergunningverlening toegestaan.


Ook is sinds 2021 in een onderzoeksgebied van ca. 40 ha een verbod voor visserijactiviteiten met uitzondering van bepaalde hengel- en zegenvisserij ingesteld mede ten behoeve van onderzoek naar de status en ontwikkeling van een wilde bank met platte oesters nabij de Brouwersdam.


Maatregelen voor andere activiteiten

Voor de Voordelta (VR en HR) is in 2016 het beheerplan in werking getreden. Hierin is informatie te vinden over andere activiteiten en vergunningplicht of vrijstelling. De Natura 2000-beheerplannen van de Voordelta en van de Vlakte van de Raan zijn met instemming van de bevoegde gezagen per 1 maart 2022 verlengd. In de Voordelta binnen het Bodembeschermingsgebied zijn vijf rustgebieden ingesteld waarbinnen in een gelimiteerde periode van het jaar (soms jaarrond, maar meestal een deel van het jaar) vrijwel alle menselijke activiteiten niet zijn toegestaan om visuele verstoring van de doelsoorten (zeehonden en vogels) te beperken. Van noord naar zuid zijn dit: Slikken van Voorne/Hinderplaat, Verklikkerplaat, Bollen van de Ooster, Middelplaat en Bollen van het Nieuwe zand.

Links:

Nota van antwoord bij Beheerplan Voordelta 2015-2021


Kaart Voordelta

Voordelta1