Doorvaart en medegebruik

Het wordt steeds drukker op de Noordzee door allerlei ruimtelijke claims. Zo ook de toenemende ruimtelijke claims voor nieuwe windenergiegebieden. In het Nederlandse deel van de Noordzee zijn zes windparken in gebruik. De komende jaren tot 2030 komen daar nog zeker vijf windparken bij.

Om in alle functies en behoeftes te kunnen blijven voorzien is er een steeds grotere noodzaak om over te gaan tot meervoudig ruimtegebruik en integratie van opgaves. In de windenergiegebieden op zee betekent dit het faciliteren van ‘doorvaart en medegebruik’. Doorvaart en medegebruik zijn daarbij als communicerende vaten. Daar waar wordt doorgevaren kan (vaak) geen medegebruik plaatsvinden met vaste constructies in de waterkolom en vice versa. Om zowel doorvaart als medegebruik te kunnen faciliteren, kan geen sprake meer zijn van vrije doorvaart in de nieuwe windenergiegebieden. Voor de windparken Luchterduinen, Prinses Amalia Windpark en Offshore Windpark Egmond aan Zee blijven zo veel als mogelijk dezelfde regels gelden als voorheen.

Doorvaart

De veiligheid van de zeevarenden en medegebruikers staat voorop. Door de bouw van de nieuwe windparken kan het voorkomen dat bepaalde regels voor doorvaart die eerst in een windpark golden later niet meer van toepassing zijn of wijzigen. Het is daarom belangrijk om steeds, alvorens een reis of activiteit op de Noordzee te ondernemen, te beschikken over de meest actuele zeekaart en na te gaan wat op dat moment voor het bewuste windpark de geldende regels zijn. De regels voor doorvaart en medegebruik worden per windpark verder toegelicht op de pagina’s van de betreffende windparken.

Medegebruik

Onder medegebruik in windenergiegebieden verstaan we natuurontwikkeling, voedsel (passieve visserij, aqua- en maricultuur) en energie (andere vormen van duurzame energieopwekking dan windenergie: zonnepanelen, getijde-energie).

Voor de windenergiegebieden wordt een Handreiking gebiedspaspoort gemaakt dat waar mogelijk gelijktijdig met de oplevering van het windpark gereed is. Via een zonering in dit gebiedspaspoort wordt aangegeven waar in een windpark ruimte is voor medegebruik. Uitgezonderd van medegebruik zijn: doorvaartpassages, onderhouds- en veiligheidszones rondom platforms, windturbines en infield-kabels en logische aanvaarroutes daar naartoe. De resterende ruimte is beschikbaar voor medegebruik.

Ook voor medegebruiksactiviteiten in een windpark die niet gereguleerd worden via de Waterwet, zoals passieve visserij, moet van tevoren toestemming worden gevraagd.

Alvorens over te gaan tot medegebruik moet een vergunning onder de Waterwet worden aangevraagd. Hoe u dat moet doen kunt u terugzien in deze video.

Uitgeschreven tekst film Medegebruik windparken Noordzee

Zie ook de aanvraagprocedure voor medegebruik in het kort.