Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) inclusief Prinses Amalia Windpark (PAWP)

Bijzonderheden park

In windenergiegebied Hollandse Kust (noord) ligt het Prinses Amalia Windpark, dat sinds 2008 operationeel is. Dit park ligt in het zuidelijke deel van het gebied. Eind 2023 is in het noordelijke deel van het gebied in kavel V een tweede windpark gerealiseerd. De stroom die wordt opgewekt door beide windparken wordt op het landelijk elektriciteitsnet gebracht door kabels die bij Wijk aan Zee aan land komen. Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) ligt gedeeltelijk binnen de 12 mijlszone. Het Prinses Amalia Windpark en het windpark in kavel V zijn bij helder weer vanaf de kust te zien.

Het deel van  windenergiegebied Hollandse Kust (noord) buiten de 12 mijlszone is aangewezen in het Nationaal Waterplan 2009-2015. In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust is een strook binnen de 12 mijlszone toegevoegd aan het reeds aangewezen windenergiegebied. Het totale windenergiegebied Hollandse Kust (noord) beslaat 290 km².

WINDENERGIEGEBIED HOLLANDSE KUST (noord) INCLUSIEF Prinses Amalia windpark (PAWP)

Locatie: Voor de kust van Noord-Holland

Kavel V Hollandse Kust (noord) Prinses Amalia Windpark

In gebruik vanaf

2023

2008

In gebruik tot

2050

2028

Aantal turbines

69

60

Vermogen turbine (MW)

11

2

Vermogen windpark (MW)

759

120

Oppervlakte (km2)

126

14

Exploitant

Crosswind

Eneco

Kavels

Er is voor gekozen om niet het gehele windenergiegebied te gebruiken voor het realiseren van windparken, maar om het principe van compact bouwen toe te passen. Er is daardoor, naast het Prinses Amalia Windpark, ruimte in kavel V voor een windpark van ruim 700 MW. Het windpark bestaat uit 69 windturbines. Het totale oppervlak van kavel V is circa 126 km2.

De vergunning voor kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is toegekend aan Crosswind, een joint-venture van Shell en Eneco . De bouw van het windpark is gestart in oktober 2022, het park is eind 2023 in gebruik genomen.

Alle rapporten en het besluit vindt u op de website van RVO Bureau energieprojecten. Hier vindt u onder andere:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  • het Milieueffectrapport;
  • het kavelbesluit.

Doorvaart

Sinds april 2018 is het Prinses Amalia Windpark onder voorwaarden opengesteld voor doorvaart met schepen kleiner dan 24 meter en mag er ook met een hengel gevist worden.

De voorwaarden staan vermeld in het Besluit van Algemene strekking voor het instellen van de veiligheidszone voor het Prinses Amalia Windpark.

In de bijbehorende gedragscode (pdf, 1.1 MB) voor veilig varen door windparken staan de regels en veiligheidstips om op een juiste manier door dit windpark te mogen varen.

Omdat niet het volledig resterende deel van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is gebruikt voor een nieuw windpark, blijven er delen open zee over in het windenergiegebied. Tussen de twee windparken is een strook open zee van circa 4 km breed (zie figuur 1) die gebruikt kan worden als doorvaartmogelijkheid voor alle schepen om het windenergiebied te passeren. Omdat er voldoende doorvaartmogelijkheden zijn in het windenergiegebied, is er geen noodzaak om een doorvaartpassage aan te wijzen in het windpark in kavel V. De open zee-ruimte in het windenergiegebied kan daarnaast gebruikt worden voor andere activiteiten die in windparken niet toegestaan zijn, zoals bodemberoerende visserij.

Voor kavel V  geldt een toegangsverbod; alleen bestemmingsverkeer is hier toegestaan.

Zie ook het Besluit van Algemene Strekking voor het instellen van een veiligheidszone voor kavel V windenergiegebied Hollandse Kust (noord) (BAS HKN), 1 februari 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.

figuur-1-kavelindeling-en-ligging-hollandse-kust-noord-
Figuur 1 Kavelindeling en ligging Hollandse Kust (noord)

Medegebruik

Volgens het Programma Noordzee 2022-2027 zijn de volgende soorten medegebruik mogelijk in windparken op zee:

  • aquacultuur (onder andere schelp- en schaaldieren en zeewier);
  • andere vormen van duurzame energieopwekking en -opslag (onder andere zonne-, golf- en getijdenenergie);
  • natuur-bevorderende projecten (bijvoorbeeld oesterherstel, schuilplekken voor vissen, kunstriffen);
  • passieve visserij (onder andere korven voor krabben en kreeften).

Voor het windpark in kavel V van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is een Handreiking gebiedspaspoort (pdf, 3.9 MB) opgesteld. Deze Handreiking gebiedspaspoort geeft op basis van gebiedsspecifieke kenmerken aan waar en welke vormen van medegebruik het gunstigste perspectief hebben en het best zijn in te passen en daarom de voorkeur genieten. Zie figuur 2 voor het gebiedspaspoort van kavel V Hollandse Kust (noord)

Vanwege de doorvaart voor schepen kleiner dan 24 meter en de beperkte ruimte tussen de windturbines, is in het Prinses Amalia Windpark geen medegebruik met vaste constructies toegestaan. Daardoor heeft de handreiking gebiedspaspoort alleen betrekking op het windpark in kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord).

Medegebruik Windenergiegebied Hollandse Kust (noord)
Figuur 2 Zoneringskaart windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V met de beschikbare gebieden voor medegebruik

Klik voor een vergroting (png, 484 kB)

Voor een medegebruik-initiatief in een windpark moet onder andere een vergunning onder de Omgevingswet worden aangevraagd.

Innovaties

In de tenderregeling voor Hollandse Kust (noord) zijn voor het eerst bepalingen opgenomen om innovaties te stimuleren die bijdragen aan het vergroten van de flexibiliteit van het leveringsprofiel van toekomstige windparken op zee. Door Crosswind worden daarom twee experimenten met innovaties uitgevoerd met andere vormen van hernieuwbare energie:

  • opwekking van energie door middel van drijvende zonnepanelen (0,5 MW);
  • plaatsing van een Baseload Power Hub, die bestaat uit een batterij en een klein waterstofplatform. Hierin wordt waterstof uit stroom geproduceerd, opgeslagen en weer omgezet naar stroom.

Het drijvende zonnepark wordt elektrisch verbonden met de Baseload Power Hub. Het plot waarin deze innovaties plaats gaan vinden is daarom volledig toegewezen in het gebiedspaspoort voor andere vormen van hernieuwbare energie.

Klik op de afbeelding hier onder voor de film Medegebruik Hollandse Kust (noord)

zih5euj-still-middel