Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) inclusief Prinses Amalia Windpark (PAWP)

Bijzonderheden park

In windenergiegebied Hollandse Kust (noord) ligt sinds 2008 het Prinses Amalia Windpark. Dit windpark is, na Offshore Windpark Egmond aan Zee, het tweede windpark dat op de Nederlandse Noordzee is gerealiseerd. De stroom wordt op het landelijk elektriciteitsnet gebracht door kabels die bij Wijk aan Zee aan land komen. In 2023 zal er een tweede windpark in windenenergiegebied Hollandse Kust (noord) operationeel zijn. De bouw hiervan, in kavel V van het gebied, is gestart in het najaar van 2022.

Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) ligt gedeeltelijk binnen de 12 mijlszone. Daardoor  zijn de windparken Prinses Amalia Windpark en kavel V bij helder weer vanaf de kust te zien.

Het deel van  windenergiegebied Hollandse Kust (noord) buiten de 12 mijlszone is aangewezen in het Nationaal Waterplan 2009-2015. In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust is een strook binnen de 12 mijlszone toegevoegd. Het totale windenergiegebied Hollandse Kust (noord) beslaat 290 km². Dit is inclusief het reeds bestaande Prinses Amalia Windpark.

WINDENERGIEGEBIED HOLLANDSE KUST (noord) INCLUSIEF Prinses Amalia windpark (PAWP)

Locatie: Voor de kust van Noord-Holland

Kavel V Hollandse Kust (noord) Prinses Amalia Windpark

In gebruik vanaf

2023

2008

In gebruik tot

2050

2028

Aantal turbines

69

60

Vermogen turbine (MW)

11

2

Vermogen windpark (MW)

759

120

Oppervlakte (km2)

92

14

Exploitant

Crosswind

Eneco

Kavels

Er is voor gekozen om niet het gehele windenergiegebied te gebruiken voor het realiseren van windparken, maar om het principe van compact bouwen toe te passen. Er is daardoor, naast het Prinses Amalia Windpark, ruimte voor een windpark van ruim 700 MW. Dit windpark komt in kavel V en heeft een oppervlak van 92 km². Dit is het oppervlak dat de 69 windturbines beslaan. Het totale oppervlak van kavel V is circa 125 km2.

De vergunning voor kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is toegekend aan Crosswind. De bouw van het windpark is gestart in oktober 2022, het park wordt in 2023 in gebruik genomen.

Alle rapporten en besluiten vindt u op de website van RVO Bureau energieprojecten. Hier vindt u onder andere:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  • het Milieueffectrapport;
  • de kavelbesluiten.

Doorvaart

Kavel V in windenergiebied Hollandse Kust (noord) is niet toegankelijk voor doorvaart. De vrije ruimte (circa 4 km breed) tussen Prinses Amalia Windpark en kavel V binnen windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kan als doorvaartpassage worden gebruikt. Hiervoor gelden geen specifieke voorwaarden.

Het Prinses Amalia Windpark is onder voorwaarden alleen toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter en er mag gevist worden met een hengel. In de gedragscode (pdf, 1.1 MB) voor veilig varen door windparken staan de regels en veiligheidstips om op een juiste manier door dit windpark te mogen varen.

Op 15 oktober 2022 is gestart met de bouw van het windpark in kavel V van Hollandse Kust (noord). Met een besluit van algemene strekking is een veiligheidszone ingesteld voor kavel V, waarna het gebied alleen nog toegankelijk is voor bestemmingsverkeer.

Medegebruik

Voor  windenergiegebied Hollandse Kust (noord) inclusief Prinses Amalia Windpark zal  een Handreiking gebiedspaspoort worden opgesteld in 2023. Via een zonering in dit gebiedspaspoort wordt aangegeven waar in het windenergiegebied  ruimte is voor medegebruik.

Besluitvorming openstelling Prinses Amalia Windpark

De openstelling van het Prinses Amalia Windpark voor doorvaart vloeit voort uit het Nationaal Waterplan 2016 – 2021. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeerde de Tweede Kamer op 14 maart 2018 per brief over de openstelling van het Prinses Amalia Windpark per 1 mei 2018 voor doorvaart.

Het besluit voor Prinses Amalia Windpark met daarin de specifieke voorwaarden voor doorvaart is hier terug te vinden.

Veiligheid tijdens de bouw van kavel V Hollandse Kust (noord)

Voor de bouw van het windpark in kavel V wordt  één veiligheidszone ingesteld (zie figuur 1). Binnen deze veiligheidszone geldt een algeheel toegangsverbod, wat betekent dat er alleen bestemmingsverkeer is toegestaan en geen doorvaart en medegebruik. Met de instelling van de veiligheidszone is een veilige aanleg en exploitatie van het windpark in kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) beoogd.

Het besluit tot instelling van deze veiligheidszone is op 13 oktober 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

De veiligheidszone die reeds is ingesteld voor Prinses Amalia Windpark met de daarin opgenomen voorwaarden blijft onveranderd van kracht.

Kaartje windenergiegebied HKN
Figuur 1: Veiligheidszone rond kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord)