Net op Zee

Op grond van de Elektriciteitswet 1998 is TenneT aangewezen als de beheerder van het net op zee. TenneT zorgt voor de aansluiting van de nieuwe windenergieparken op zee op het landelijk hoogspanningsnet en voor het transport van de met wind opgewekte elektriciteit. Hiertoe plaatst TenneT in de drie windenergiegebieden op de Noordzee tussen 2019 en 2023 vijf identieke platformen: twee platformen in windenergiegebied Borssele, twee platformen in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en één platform in windenergiegebied Hollandse Kust (noord). De standaardisatie van deze platformen zorgt voor een aanzienlijke besparing van de kosten voor ontwikkeling, bouw en onderhoud. De verbinding van windpark Borssele met het landelijk hoogspanningsnet is inmiddels gereed en het park levert stroom.

Het net op zee bestaat per windpark uit:

  • een platform op zee (transformatorstation)
  • elektriciteitskabels van het platform door de zeebodem en ondergronds vanaf de kust naar een nieuw te bouwen transformatorstation
  • een transformatorstation nabij een bestaand hoogspanningsstation
  • een (ondergrondse) aansluiting op het hoogspanningsnet

Net op zee - verbinding naar land

Platformen

Op elk platform kan in totaal 700 MW worden aangesloten, via twee 220 kV-wisselspanningskabels. De energie die de windparken opwekken wordt op het platform verzameld en via deze kabels getransporteerd naar een hoogspanningsstation op het vasteland. Voordat op dat station kan worden aangesloten wordt door middel van een transformatorstation de energie van wisselstroom naar gelijkstroom omgezet. De kabels komen in de zeebodem en vanaf de kust ondergronds op land te liggen. Via het landelijk 380 kV-hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de Nederlandse huishoudens.

Ook voor de periode tot 2030 zal door TenneT infrastructuur worden aangelegd om de opgewerkte energie in de windenergieparken naar het hoogspanningsnet op land te brengen. Begin 2019 zijn deze projecten onder de vlag van de Rijkscoordinatieregeling van start gegaan.

Het gaat in deze periode om de windenergiegebieden Hollandse Kust west, Ten noorden van de Wadden en IJmuiden Ver alpha en beta.

Hollandse Kust west zal 1400 MW produceren, Ten noorden van de Wadden 700 MW en de twee projecten in het windenergiegebied IJmuiden Ver beiden twee GW.

Bij deze laatste twee projecten zal gezien de afstand tot de aanlandingslocatie op de kust geen gebruik worden gemaakt van wisselstroom, maar van gelijkstroom. Dezelfde standaardisatie als bij de projecten tot 2023 wordt ook hier weer toegepast, zij het dat het bij IJmuiden Ver alpha en beta om converterstations gaat in plaats van transformatorstations. De platforms op zee zijn daardoor beduidend groter.

Verkenningen

Eind 2019 is gestart met de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ). In deze verkenning wordt onderzocht hoe de energie van windparken op zee die nog gebouwd gaan worden, straks het beste aan land kan worden gebracht. Daarbij wordt gekeken naar de vorm (elektronen of waterstofmoleculen), de wijze van transport (kabel, buis of schip), de route en naar de vraag  waar de energie naartoe kan worden gebracht op land. Met VAWOZ wordt de besluitvorming voorbereid voor welke aanlandopties ruimtelijke procedures worden gestart.

VAWOZ heeft betrekking op twee perioden. Voor de eerste periode wordt gekeken naar mogelijkheden om in 2030 extra windenergie aan land te brengen. Deze versnelling is nodig om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te kunnen halen en gaat alleen uit van mogelijkheden om de opgewekte windenergie middels elektronen aan land te brengen. Daarnaast wordt er ook een verkenning voor de periode 2031-2040 uitgevoerd, waarbij er verder gekeken wordt naar vorm, transport, route en aanlanding.

Lees meer over VAWOZ 2030 onder Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) 2030.

Elektriciteitskabels trekken op land voor kust van Zeeland klein
Elektriciteitskabels trekken op land voor kust van Zeeland