Energietransitie op de Noordzee

Klimaatdoelen en behoefte

In 2030 zal 70 procent van ons huidige elektriciteitsverbruik uit wind- of zonne-energie komen. Dat komt neer op 84 terawattuur (TWh). Meer dan de helft daarvan zal van windenergie op zee komen (49 TWh). De overige 35 TWh komt van wind- en zonne-energie op land.

De productie van elektriciteit met een windpark op zee veroorzaakt ongeveer veertig keer minder broeikasgassen dan de productie van elektriciteit in een Nederlandse aardgascentrale. En zelfs tachtig keer minder dan de elektriciteitsproductie in een Nederlandse kolencentrale. De uitstoot van broeikasgassen bij het produceren, transporteren, onderhouden en verwijderen van een windturbine is maar een fractie van de hoeveelheid broeikasgassen die hij bespaart tijdens zijn levensduur.

Windparken op zee wekken dus heel veel schone energie op en dat is hard nodig. De energie wordt omgezet naar elektriciteit en naar land gebracht. Dit is belangrijk voor de elektriciteitsbehoefte en verwarming van onze huishoudens, maar ook voor de industrie. De industrie heeft namelijk schone energie nodig om de huidige fossiele brandstoffen en grondstoffen te kunnen vervangen door duurzame energie en ‘groene moleculen’, zoals waterstof uit elektrolyse. Daarvoor kan de elektriciteit uit windparken worden gebruikt.

De windparken op de Noordzee dragen zo bij aan de klimaatdoelstellingen van de Rijksoverheid, naar verwachting worden er daarom ook na 2030 nieuwe windparken gepland en gebouwd.

Windenergie op zee tot 2030 en daarna

De Rijksoverheid wil dat in 2030 minimaal 27 procent van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame en schone energiebronnen komt. In 2050  moet dit bijna 100 procent worden. Er wordt hard gewerkt aan meer windenergie op de Noordzee omdat dit sterk bijdraagt aan het behalen van deze doelen. Daarnaast draagt meer windenergie op zee ook  bij aan het verwezenlijken van de hernieuwbare energiedoelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs.

WOZ_Routekaart_December_2022_NL
Routekaart 2030/2031

Klik voor grotere afbeelding

Energieakkoord

In 2013 zijn er door middel van het Energieakkoord voor duurzame groei belangrijke stappen gezet voor de ontwikkeling van windenergie op zee. Onderdeel van het Energieakkoord was een doelstelling voor de realisatie van circa 4.450 MW aan windenergie op zee in 2023. In navolging hiervan is met het Energierapport, de daaropvolgende Energiedialoog en de Energieagenda een basis gelegd voor het energiebeleid voor de langere termijn, richting 2050. In 2015 is ten slotte ook de Wet Windenergie op Zee in werking getreden. Met deze wet geeft het Rijk de mogelijkheid kavels uit te geven voor de ontwikkeling van windparken op zee.

Vanuit deze basis zijn, in lijn met de beleidsvoornemens om te komen tot 3.500 MW uit de eerste routekaart voor windenergie op zee (tot 2023), kavels uitgegeven in de windenergiegebieden Borssele en Hollandse kust (zuid en noord).

Met de ingebruikname van de windparken binnen deze kavels - zoals beschreven in de routekaart 2023 - wordt nu voldaan aan de eerder genoemde doelstelling van 4.450 MW uit het Energieakkoord van 2013.

Routekaart 2030

Het werken aan meer windenergie op zee doen we door middel van de Routekaart Wind op Zee 2030. In de Routekaart 2030 zijn voor de periode 2024 – 2030 de hoofdlijnen geschetst om te komen tot een gezamenlijk extra vermogen van circa 7.000 MW aan windenergie op zee. Dit is in lijn met de Energieagenda uit 2016. Vanuit de Routekaart 2030 wordt ten minste 6.100 MW gerealiseerd in gebieden die al eerder zijn aangewezen in het Nationaal Waterplan 2016-2021. Aan het aanwijzen van deze windenergiegebieden is een zorgvuldig proces voorafgegaan. Er is aandachtig gekeken naar de meest geschikte locaties voor het ontwikkelen van windparken, waarbij er zoveel mogelijk rekening gehouden is met alle andere activiteiten op de Noordzee. Het gaat hierbij om de gebieden Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. Voor de resterende 900 MW zal het kabinet op een later tijdstip een besluit nemen. Op dit moment wordt er met de Verkenning Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) gekeken naar de mogelijkheden om in 2030 extra windenergie aan land te brengen. Deze versnelling is nodig om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te kunnen halen.

In de brief van 27 maart 2018 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer en de officiële bekendmaking vindt u meer over de Routekaart windenergie op zee 2030.