Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) inclusief windpark Luchterduinen (LUD)

Bijzonderheden park

Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) bestaat, behalve uit het al bestaande windpark Luchterduinen, uit vier kavels. De kavels I en II liggen volledig buiten de 12 mijlszone. De andere twee kavels, kavel III en IV, liggen voor een deel in een strook tussen de 10 en 12 zeemijl vanuit de kust van Zuid-Holland. Het park is vanaf de kust te zien. De stroom wordt op het landelijk elektriciteitsnet gebracht door kabels die bij de Maasvlakte aan land komen.

Het deel van het windenergiegebied buiten de 12 mijl is aangewezen in het Nationaal Waterplan 2009-2015. In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust is een strook binnen de 12 mijlszone toegevoegd.

WINDENERGIEGEBIED Hollandse Kust (zuid) inclusief windpark Luchterduinen (LUD)

Locatie: Voor de kust van Zuid-Holland

Hollandse Kust (zuid) I - IV Luchterduinen

In gebruik vanaf

2023

2015

In gebruik tot

2049

2034

Aantal turbines

139

43

Vermogen turbine (MW)

11

3

Vermogen windpark (MW)

1529

129

Oppervlakte (km2)

214

16

Exploitant

Vattenfall

Eneco

Kavels

De vergunningen voor alle kavels van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zijn uitgereikt aan Vattenfall. Juli 2021 is Vattenfall gestart met de bouw van het windpark. Begin augustus 2022 leverde Hollandse Kust (zuid) de eerste stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnet. De bouw zal halverwege 2023 afgerond zijn.

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten. Hier vindt u onder andere:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  • het Milieueffectrapport;
  • de kavelbesluiten.

Doorvaart en medegebruik

In het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zal er, nadat de windparken van Vattenfall in het gebied operationeel zijn en de bouw volledig is afgerond, de mogelijkheid bestaan om te kunnen doorvaren in een passage. Ook kunnen er dan vergunningen voor medegebruik-activiteiten worden aangevraagd. Vanaf het voorjaar van 2022, als de bouw in kavel III en IV wordt gestart, geldt er een toegangsverbod voor het gehele windenergiegebied. Dat betekent dat doorvaart en medegebruik in de bouwfase niet zijn toegestaan.

Voor Luchterduinen geldt dat dit windpark vanaf 26 juni 2021 niet meer toegankelijk is voor doorvaart. Vanaf dat moment is de bouw van kavel I en II in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) gestart en is, vanwege de veiligheid, het nieuwe besluit voor het instellen van een veiligheidszone van kracht geworden.

Het besluit tot instelling van de veiligheidszone rond de vier kavels inclusief windpark Luchterduinen in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), waarmee een toegangsverbod geldt voor dit gebied, is op 4 maart 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het besluit houdende een verbod zich te bevinden in de veiligheidszones rondom kavels I en II en windpark Luchterduinen van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) in de Noordzee (Stcrt. 25 juni 2021, 32950) wordt hiermee ingetrokken

Veiligheid tijdens de bouw

Binnen windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) is tijdens de bouw één veiligheidszone aangewezen (zie figuur 1). Deze veiligheidszone omsluit het gehele windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) waarbinnen de vier kavels en windpark Luchterduinen zich bevinden. Binnen deze veiligheidszone geldt een algeheel toegangsverbod, wat betekent dat doorvaart en medegebruik in deze fase niet is toegestaan.

Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) met veiligheidszone
Figuur 1. Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) met veiligheidszone