Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) inclusief windpark Luchterduinen (LUD)

Bijzonderheden park

Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) bestaat uit vier kavels. Twee kavels liggen volledig buiten de 12 mijlszone. De andere twee liggen voor een deel in een strook tussen de 10 en 12 zeemijl vanuit de kust van Zuid-Holland. Daardoor is het park vanaf de kust te zien. Direct naast windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) ligt ook het eerder gerealiseerde windpark Luchterduinen. De stroom wordt op het landelijk elektriciteitsnet gebracht middels kabels die bij de Maasvlakte aan land komen.

Het deel van het windenergiegebied buiten de 12 mijl is aangewezen in het Nationaal Waterplan 2009-2015. In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust is een strook binnen de 12 mijlszone toegevoegd.

WINDENERGIEGEBIED Hollandse Kust (zuid) inclusief windpark Luchterduinen (LUD)

Locatie: Voor de kust van Zuid-Holland

Hollandse Kust (zuid) I - IV Luchterduinen

In gebruik vanaf

2022/2023

2015

In gebruik tot

2049

2034

Aantal turbines

140

42

Vermogen turbine (MW)

11

3

Vermogen windpark (MW)

1520

129

Oppervlakte (km2)

214

16

Exploitant

Vattenfall

Eneco

Kavels

De vergunningen voor alle kavels van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zijn uitgereikt aan Vattenfall. Per 1 juli 2021 zal Vattenfall starten met de bouw van het windpark.

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten. Hier vindt u onder andere:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  • het Milieueffectrapport;
  • de kavelbesluiten.

Doorvaart

In het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zal een doorvaartpassage worden aangewezen buiten deze passage kan medegebruik plaatsvinden in de gebieden zoals aangegeven in de Handreiking gebiedspaspoort dat bekend wordt op het moment dat het park gereed is.

Het windpark Luchterduinen is alleen toegankelijk voor schepen tot 24 meter lengte onder strikte voorwaarden. In de gedragscode (pdf, 1.1 MB) voor veilig varen door windparken staan de regels en veiligheidstips om op een juiste manier door dit park te varen.

Vanaf 1 juli 2021 start de bouw van kavels I – IV van windpark Hollandse Kust (zuid). Op een zeker moment zal ook Luchterduinen moeten worden gesloten voor doorvaart omdat Luchterduinen wordt omringd door kavel I en IV en dit niet veilig is in verband met de bouwwerkzaamheden in de omliggende kavels.  Ook na realisatie van het windpark Hollandse Kust (zuid) is geen vrije doorvaart meer mogelijk door windpark Luchterduinen. Doorvaart is alleen mogelijk in de aangewezen doorvaartpassage in het gebied.

Medegebruik

In het windpark Luchterduinen is het mogelijk om te vissen met een hengel.   In Luchterduinen wordt daarnaast een pilot oesterherstel gedaan in het kader van natuurontwikkeling .

Bij het openstellen van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) komt een Handreiking gebiedspaspoort beschikbaar. Via een zonering in dit gebiedspaspoort wordt aangegeven waar in het windpark ruimte is voor medegebruik.

Besluitvorming openstelling windpark Luchterduinen

De openstelling van het windpark Offshore Windpark Luchterduinen voor doorvaart vloeit voort uit het Nationaal Waterplan 2016 – 2021. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeerde de Tweede Kamer op 14 maart 2018 per brief over de openstelling van het windpark Luchterduinen per 1 mei 2018 voor doorvaart.

Voorwaarden

Om de openstelling van het windpark mogelijk te maken zijn in de beleidsregel voorwaarden opgenomen waaraan men zich moet houden in een windpark. De beleidsregel (Staatscourant 2018-22588) is van toepassing op basis van artikel 6.10 van de Waterwet: instellen van veiligheidszones rondom windparken in de Nederlandse territoriale zee en de Nederlandse exclusieve economische zone. De algemene beleidsregel vormt de basis voor het Besluit van Algemene Strekking (B.A.S.) dat per windpark is opgesteld.

De besluiten zijn hier terug te vinden.