Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) inclusief windpark Luchterduinen (LUD)

Bijzonderheden park

Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) bestaat uit vier kavels. De kavels I en II liggen volledig buiten de 12 mijlszone. De andere twee kavels, kavel III en IV, liggen voor een deel in een strook tussen de 10 en 12 zeemijl vanuit de kust van Zuid-Holland. Daardoor is het park vanaf de kust te zien. In windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) ligt ook het eerder gerealiseerde windpark Luchterduinen. De stroom wordt op het landelijk elektriciteitsnet gebracht door kabels die bij de Maasvlakte aan land komen.

Het deel van het windenergiegebied buiten de 12 mijl is aangewezen in het Nationaal Waterplan 2009-2015. In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust is een strook binnen de 12 mijlszone toegevoegd.

WINDENERGIEGEBIED Hollandse Kust (zuid) inclusief windpark Luchterduinen (LUD)

Locatie: Voor de kust van Zuid-Holland

Hollandse Kust (zuid) I - IV Luchterduinen

In gebruik vanaf

2022/2023

2015

In gebruik tot

2049

2034

Aantal turbines

140

42

Vermogen turbine (MW)

11

3

Vermogen windpark (MW)

1520

129

Oppervlakte (km2)

214

16

Exploitant

Vattenfall

Eneco

Kavels

De vergunningen voor alle kavels van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zijn uitgereikt aan Vattenfall. Op 1 juli 2021 is Vattenfall gestart met de bouw van het windpark.

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten. Hier vindt u onder andere:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  • het Milieueffectrapport;
  • de kavelbesluiten.

Doorvaart

In het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zal er de mogelijkheid zijn tot doorvaart in een passage. De beoogde doorvaartpassage is tijdens de bouwfase van kavel I en II nog toegankelijk. Wanneer wordt gestart met de bouw in kavel III en IV wordt het gehele windenergiegebied afgesloten.

Voor Luchterduinen geldt dat dit windpark vanaf 26 juni 2021 niet meer toegankelijk is voor doorvaart. Vanaf dat moment is het nieuwe besluit voor het instellen van een veiligheidszone van kracht en wordt gestart met de bouwwerkzaamheden in kavel I en II van windenergiebied Hollandse Kust (zuid). Omdat windpark Luchterduinen grenst aan kavel I en IV, is doorvaart niet veilig gedurende de bouwwerkzaamheden.

In de eerste helft van 2022 starten de bouwwerkzaamheden in de kavels III en IV. Ook na realisatie van windpark Hollandse Kust (zuid) is de verwachting dat er geen  doorvaart voor schepen tot 24 meer mogelijk is door windpark Luchterduinen. Het besluit tot instelling van de veiligheidszone rond kavel I inclusief Luchterduinen en kavel II, waarmee een toegangsverbod geldt voor deze gebieden, is op 25 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.

Veiligheid tijdens de bouw

Binnen windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zijn twee veiligheidszones aangewezen (zie figuur 1). Veiligheidszone I omsluit kavel I van Hollandse Kust (zuid) en het bestaande windpark Luchterduinen. Veiligheidszone II omsluit kavel II van Hollandse Kust (zuid). Binnen deze veiligheidszones is doorvaart en medegebruik niet mogelijk. Voor de twee overige kavels, kavel III en IV, in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), worden op een later moment – naar verwachting begin 2022 – ook veiligheidszones ingesteld.

Veiligheidszones HKZ Luchterduinen
Figuur 1. Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) met veiligheidszones

Het besluit waarin deze veiligheidszones en de voorwaarden ervan zijn opgenomen, vindt u hier: Staatscourant 2021, 32950.

Medegebruik

In Luchterduinen wordt in het kader van natuurontwikkeling een pilot oesterherstel gedaan. Ander medegebruik is tijdens de bouwwerkzaamheden niet toegestaan.

Nadat de bouw is afgerond en er een nieuw besluit tot instellen van een veiligheidszone is genomen kan het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) worden opengesteld voor medegebruik. Er komt dan een Handreiking gebiedspaspoort beschikbaar waarin via een zonering staat aangegeven waar in het windpark ruimte is voor medegebruik.