Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) inclusief windpark Luchterduinen (LUD)

Bijzonderheden park

Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) bestaat, naast het al sinds 2015 operationele windpark Luchterduinen, uit vier windkavels. De kavels I en II liggen volledig buiten de 12 nautische mijlszone. De andere twee kavels, kavel III en IV, liggen voor een deel in een strook tussen de 10 en 12 zeemijl vanuit de kust van Zuid-Holland. De parken zijn vanaf de kust te zien. De stroom wordt op het landelijk elektriciteitsnet gebracht door kabels die bij de Maasvlakte aan land komen.

Het deel van het windenergiegebied buiten de 12 mijl is aangewezen in het Nationaal Waterplan 2009-2015. In de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust (2016) is een strook binnen de 12 mijlszone toegevoegd aan het reeds aangewezen windenergiegebied.

WINDENERGIEGEBIED Hollandse Kust (zuid) inclusief windpark Luchterduinen (LUD)

Locatie: Voor de kust van Zuid-Holland

Hollandse Kust (zuid) I - IV Luchterduinen

In gebruik vanaf

2023

2015

In gebruik tot

2049

2034

Aantal turbines

139

43

Vermogen turbine (MW)

11

3

Vermogen windpark (MW)

1529

129

Oppervlakte (km2)

214

16

Exploitant

Vattenfall

Eneco

Kavels

De vergunningen voor alle kavels van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zijn uitgereikt aan Vattenfall. In juli 2021 is Vattenfall gestart met de bouw van het windpark. Begin augustus 2022 leverde Hollandse Kust (zuid) de eerste stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Sinds het najaar van 2023 is het windpark in gebruik.

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten. Hier vindt u onder andere:

 • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
 • het Milieueffectrapport;
 • de kavelbesluiten.

Doorvaart

In het programma Noordzee 2022-2027 is het beleid voor doorvaart en medegebruik in windenergiegebieden op de Nederlandse Noordzee vastgesteld. Hieruit volgt dat doorvaart alleen is toegestaan in een windenergiegebied of windpark in de daarvoor aangewezen doorvaartpassage. Buiten de doorvaartpassage geldt het toegangsverbod en is alleen bestemmingsverkeer toegestaan.

Kaart veiligheidszone Hollandse Kust (zuid) inclusief doorvaartpassage
Figuur 1: Kaart veiligheidszone Hollandse Kust (zuid) inclusief doorvaartpassage

In het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) is er een doorvaartpassage ingesteld waar schepen tot 46 meter onder voorwaarden door mogen varen. De voorwaarden voor het gebruik van de passage zijn als volgt:

 • Varen is dag en nacht toegestaan binnen de begrenzing van de doorvaartpassage.
 • Dit geldt alleen voor schepen kleiner dan 46 meter (LOA/Lengte Over Alles).
 • Werkende Automatic Identification System (AIS) en marifoon zijn verplicht.
 • Er moet altijd minimaal 150 meter afstand worden gehouden tot de windturbines aan de doorvaartpassage.

Vissen met een hengel mag in de doorvaartpassage als dit niet tot hinder of gevaar voor de scheepvaart in de passage leidt.  Voor het gebruik van de doorvaartpassage is ter verduidelijking ook een Gedragscode (pdf, 116 kB) opgesteld.

De doorvaartpassage is gemarkeerd met laterale vaarwegmarkering. De veiligheidszone voor Hollandse Kust (zuid) met daarin de doorvaartpassage is opgenomen in de internationale zeekaart.

Zie ook het Besluit van Algemene Strekking voor het instellen van veiligheidszone voor windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (BAS HKZ), gepubliceerd in de Staatscourant.

Medegebruik

Volgens het Programma Noordzee 2022-2027 zijn de volgende soorten medegebruik mogelijk in windparken op zee:

 • aquacultuur (onder andere schelp- en schaaldieren en zeewier);
 • andere vormen van hernieuwbare energieopwekking en -opslag (onder andere zonne-, golf- en getijdenenergie);
 • natuur-bevorderende projecten (bijvoorbeeld oesterherstel, schuilplekken voor vissen, kunstriffen);
 • passieve visserij (onder andere korven voor krabben en kreeften).

Voor het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) is een Handreiking gebiedspaspoort (pdf, 4.7 MB) opgesteld. Deze Handreiking geeft op basis van gebieds-specifieke kenmerken aan waar en welke vormen van medegebruik het gunstigste perspectief hebben en het best zijn in te passen en daarom de voorkeur genieten.

Zoneringskaart met de beschikbare gebieden voor medegebruik en de doorvaartpassage
Figuur 2: Zoneringskaart met de beschikbare gebieden voor medegebruik en de doorvaartpassage

Voor een medegebruik-initiatief in een windenergiegebied moet onder andere een vergunning onder de Waterwet worden aangevraagd. Hoe u deze aanvraagt is te zien in deze video.