Maatregel om tijdens vogeltrek windparken op zee stil te zetten dit najaar formeel van kracht

In het voorjaar van 2023 hebben windparkeigenaren op de Nederlandse Noordzee voor het eerst de windturbines tijdelijk stilgezet nadat grote vogeltrek over zee was voorspeld. Hiermee gaven ze gehoor aan een besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ging in het voorjaar nog om een test. Dit najaar gaat de maatregel om tijdens verwachte grote vogeltrek windturbines op zee stil te zetten, formeel in. Behalve een besluit kan het ministerie vanaf nu ook een advies afgeven over het stilzetten van de turbines.

De maatregel om bij grote vogeltrek windparken stil te zetten is er om trekvogels een veilige doortocht te geven. De minister maakt een besluit tot stilstand ongeveer twee dagen van tevoren bekend. Hetzelfde geldt voor een advies. Want vanaf dit najaar zal de minister in plaats van een besluit ook kunnen overgaan tot het afgeven van een advies over het stilzetten van de windturbines op zee. Een advies is vrijblijvender en legt de beslissing bij de windparkeigenaren. De productie van windenergie op zee met oog voor de omgeving en de dieren in en rond de Noordzee, is uiteindelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid én de windparkeigenaren.

Stopzetten windparken op zee bij grote vogeltrek
Infographic Stopzetten windparken op zee bij grote vogeltrek

Voorspelling

De minister baseert zich voor het besluit/het advies op een voorspelling van de vogeltrek. Die voorspelling volgt uit een wetenschappelijk model ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en wordt getoetst door een team van trekvogelexperts. Daarnaast baseert de minister zich op de analyse van de landelijke netbeheerder TenneT, met het oog op de leveringszekerheid van energie. De maatregel wordt dus pas genomen na een zorgvuldige afweging en voorbereiding en in samenwerking met verschillende betrokken partijen.

Evaluatie

De overheid streeft er samen met onder meer de windparkeigenaren naar om trekvogels over de Noordzee zoveel mogelijk de vrije doorgang te geven en tegelijkertijd de windparken op zee optimaal te benutten. Na de vogeltrekperiode van dit najaar wordt aan de windparkeigenaren gevraagd een rapportage te maken van de maatregelen die zij hebben genomen om aanvaringen van trekvogels met turbines zoveel mogelijk te voorkomen. Een windparkeigenaar die na een advies van EZK heeft besloten de windturbines niet stil te zetten, zal dit besluit moeten onderbouwen. Deze informatie geeft een overzicht van de resultaten en laat zien in hoeverre er aanpassingen nodig zijn. Op deze wijze werken we aan het steeds verder verbeteren van de maatregel.

Meer weten?

Op het Noordzeeloket is meer informatie te vinden over windenergie op zee en de maatregel om de turbines bij grote vogeltrek stil te zetten. De infographic op die site brengt de maatregel overzichtelijk in beeld.