Kader Ecologie en Cumulatie

In het Kader ecologie en cumulatie gaat de aandacht uit naar mogelijke cumulatieve effecten op de populaties van te beschermen soorten  gedurende de bouw en exploitatie van de windparken op zee tot 2030. In de kavelbesluiten voor de verschillende windparken wordt aanvullend  gekeken of er locatiespecifieke effecten te verwachten zijn. Daarbij wordt dan ook bepaald welke mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om eventuele significant negatieve effecten te voorkomen. Het gaat daarbij om effecten waardoor de  populaties van te beschermen soorten  structureel achteruit zouden gaan en de natuurlijke veerkracht van de soort aangetast zou worden. In het Kader Ecologie en Cumulatie leest u meer over de methode van het onderzoek en de resultaten. Mogelijke maatregelen worden hierbij ook beschreven, maar keuzes hierin zullen in de kavelbesluiten gemaakt worden.

Documenten en publicaties KEC

Het Kader Ecologie en Cumulatie 4.0 (2021 - 2022) bestaat uit:

Deelrapport A:

Deelrapport B:

Het Kader Ecologie en Cumulatie 3.0 (2018 - 2019) bestaat uit:

Deelrapport A

Deelrapporten B

Deelrapport C: Samenvatting

Kader Ecologie en Cumulatie 3.0: Beschrijving en beoordeling van cumulatieve effecten bij uitvoering van de routekaart windenergie op zee 2030 (pdf, 783 kB)

Relatie tussen deel A, B en C

KEC-rapport deel A geeft het conceptuele kader over hoe om te gaan met ecologie en cumulatie en de invulling daarvan voor windenergie op zee. Deel A is een vervanging van eerder uitgebrachte delen A. In de inhoudelijke rapporten (rapporten van deel B) zijn de inhoudelijke methodieken en gebruikte modellen verder uitgewerkt, en zijn de berekeningen voor de routekaart opgenomen, zoals uitgevoerd met de modellen. Bij de delen B zijn er nieuwe rapporten toegevoegd.

Deelrapport C geeft een managementsamenvatting van de inhoudelijke rapporten en geeft aan onder welke voorwaarden de routekaart 2030 mogelijk is. Deel C is nieuw ten opzichte van vorige versies.