Waarom WOZEP?

Vanuit de Natuurbeschermingswet moet het effect van de parken binnen de ecologische randvoorwaarden van de beschermde soorten blijven. Dit betekent dat, voordat een vergunning voor nieuwe windparken gegeven wordt, er een juridische toetsing plaatsvindt of de aantallen van de beschermde soorten niet te drastisch omlaag gaan door die windparken. Dat mag namelijk niet. Nederland heeft een ambitie voor duurzame energie; hierin spelen windparken op zee een belangrijke rol. EZK, als verantwoordelijk ministerie, is verplicht en vindt het ook erg belangrijk om een zo betrouwbaar mogelijke inschatting te kunnen maken van huidige en toekomstige windparken in de Noordzee. Bij de inschatting van effecten wordt niet alleen gekeken naar de Nederlandse plannen voor windparken op zee maar wordt ook rekening gehouden met de plannen van andere Noordzeelanden: dieren houden zich niet aan landsgrenzen maar gebruiken vaak de hele Noordzee. EZK heeft RWS gevraagd dit ecologische onderzoek uit te voeren.

Doel

Doel van het onderzoek is de ecologische effecten van windparken op zee in kaart te brengen, waarbij er vooral naar de soorten gekeken wordt die beschermd worden door Natuurbeschermingswet. Door vergroting van de kennisbasis zal bij de voorbereiding van ieder nieuw windpark op zee met grotere zekerheid de ecologische effecten voorspeld kunnen worden. Wat zal de impact op de ecologie, en met name op de grootte van de populaties van de beschermde, soorten zijn? Wozep kijkt niet alleen naar de effecten van de windparken die er nu staan en die de komende jaren (t/m 2023) nog gebouwd worden; dit is nog een redelijk klein deel van de Noordzee. Er wordt ook, met behulp van modellen, doorgerekend wat de ecologische effecten zouden kunnen zijn in de toekomst bij grotere oppervlaktes windparken.
Om effecten van ofwel de aanleg van windparken of van operationele parken op kwetsbare soorten te beperken, worden voorschriften ontwikkeld waar de windparkeigenaar zich aan moet houden. Voorbeeld hiervan is het voorschrijven van de norm voor onderwatergeluid: windparkeigenaren mogen een maximale hoeveelheid geluid maken tijdens de aanlegfase van de windparken. Om zich hieraan te kunnen houden kunnen mitigerende maatregelen worden ingezet die de hoeveelheid geluid dempen. Wozep richt zich ook op het aanscherpen van voorschriften en zo mogelijk effectiever maken van mitigerende maatregelen

Geschiedenis

Wozep is een centraal onderzoekprogramma aangestuurd door de overheid. In de periode voor Wozep kregen de windparkeigenaren naast de vergunning voor het windpark een Monitoring en Evaluatie (MEP) verplichting om de kennisbasis voor de ecologische effectbepaling te versterken. Deze MEP studies hebben veel kennis opgeleverd waar Wozep nu op voortbouwt. Ook heeft de overheid eerder onderzoek gedaan naar de ecologische effecten. Zo is in 2011 het Shortlist onderzoek uitgevoerd en in 2013 het VUM. Belangrijk startdocument voor deze twee studies was ‘Masterplan Wind op zee (pdf, 1.7 MB)’ waar alle kennisvragen rondom de ecologische effecten van windenergie op zee in staan.