Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee (VUM)

In 2011 is Vervolg Uitvoering Masterplan (VUM) gestart als vervolgonderzoek van Shortlist wind op zee - onderzoek. Het VUM-onderzoek is uitgevoerd door een consortium onder leiding van Imares (nu Wageningen Marine Resarch) en TNO. De onderzoeken zijn inhoudelijk begeleid door het Ministerie van Economische Zaken (nu EZK) , Rijkswaterstaat en het Directoraat-Generaal Ruimte en Water (nu DGWB) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu I&W) .

De uitkomsten van de VUM-onderzoeken zijn verwerkt en toegepast in het besluitvormingstraject voor offshore windparken. Daarnaast zijn de uitkomsten gebruikt voor het in de Ontwerp-Beleidsnota Noordzee 2016-2021 aangekondigde ‘Kader Ecologie en Cumulatie’, die in april 2015 is gepubliceerd. Doel van het kader is om duidelijk te maken hoe cumulatieve ecologische effecten in beeld moeten worden gebracht. Dit kader moet worden toegepast bij toekomstige besluitvorming over windenergie op zee. Naast bovengenoemde VUM-onderzoeken worden op dit gebied ook onderzoeken uitgevoerd voortvloeiend uit de monitoringsprogramma’s van bestaande en in aanbouw zijnde parken (MEP-verplichtingen). Ook in het buitenland wordt veel onderzoek verricht. In bovengenoemd Kader Ecologie en Cumulatie als ook bij het afronden van het VUM-onderzoek is nog een aantal nieuwe kennisleemtes vastgesteld (zie ‘Masterplan 2.0’). Op korte termijn zal daarom worden gestart met verder onderzoek.

Er zijn 10 deelonderzoeken in het VUM-onderzoek verricht, te weten:

 1. Geluidsmodel voor heien op zee
 2. Beoordelingsinstrument voor cumulatieve effecten onderwatergeluid (SORIANT)
 3. Effecten van offshore heigeluid op het gehoor van gewone zeehonden
 4. Effecten van heigeluid op de overleving van vislarven
 5. Effecten van offshore heigeluid op gehoor en gedrag van bruinvissen

  Hearing frequencies of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) temporarily affected by played back offshore pile driving sounds - SEAMARCO - final report 2014-5

  Hearing thresholds of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) for narrow-band sweeps (0.125-150 kHz) - SEAMARCO final report 2015-02

  Hearing thresholds of a harbor porpoise (Phocoena phocoena) for playbacks of multiple pile driving strike sounds SEAMARCO - final report 2013-01

  Effect of exposure duration to pile driving sounds on temporary hearing threshold shift in harbor porpoises (Phocoena phocoena) - SEAMARCO - report 2015-09

 6. Zwemsnelheden van zeezoogdieren in de Noordzee
 7. Aantallen aanvaringen modelleren van vogels met offshore windturbines
 8. Vleermuismigratie over zee
 9. Effect van windparken op zeevogels
 10. Workshop Internationale harmonisatie en samenwerking

Documenten en publicaties

Continuation Implementation Masterplan Wind at Sea - Abstracts VUM-studies 8 September 2015

Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee - Samenvattingen VUM-onderzoeken 8 september 2015

Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee (VUM)


Relevante links