Shortlist wind op zee

De (toenmalige) ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Infrastructuur & Milieu besloten om gezamenlijk het zogenaamde Shortlistonderzoek Ecologische Monitoring Wind op Zee uit te laten voeren. De looptijd van het onderzoek was een jaar (2010 – 2011). De kennisvragen met betrekking tot de effecten van windparken op zee zijn beschreven in het ‘Masterplan Wind op zee’. Het Shortlist-onderzoek richtte zich op het beantwoorden van de meest urgente ecologische vragen uit dit rapport rondom bouw en exploitatie van windturbineparken. Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium onder leiding van Wageningen Marine Research en TNO (bestaande uit Bureau Waardenburg, NIOZ, Seamarco en TNO). Het shortlist onderzoek richt zich op enerzijds de verspreiding van voor windturbineparken gevoelige soorten (vogels, vissen en zeezoogdieren) en anderzijds de effecten op deze soorten. Er zijn zeven deelonderzoeken uitgevoerd, te weten:

In de verschillende documenten zijn de resultaten beschreven

Documenten en publicaties