Monitoring en onderzoek

Onderzoekstrategie Wozep

Wozep richt zich op het onderzoeken van de impact van windturbines: wat is het effect van onderwatergeluid op het gedrag van bruinvissen? Wat is het effect van de draaiende rotorbladen op kust- en zeevogels? Etc. Door de impact te onderzoeken kunnen effecten (het aantal slachtoffers en het effect op de populaties van kwetsbare soorten) nauwkeuriger worden ingeschat. Hiervoor worden in het veld metingen (bv met radar of GPS) en waarnemingen (bv gedrag, soortherkenning) gedaan en wordt gebruik gemaakt van bestaande datasets van langlopende monitoringprogramma’s voor vogels en zeezoogdieren. Om het effect op de populatie van bijvoorbeeld kwetsbare vogelsoorten te kunnen berekenen, zowel in huidige oppervlaktes windparken maar ook in toekomstige scenario’s, zijn modellen ontwikkeld. Belangrijke bouwstenen voor deze modellen zijn o.a. de door Wozep verzamelde data en ontwikkelde kennisregels.

Op de deelpagina’s van de thema’s vogels, vleermuizen, zeezoogdieren, vissen en ecosysteemeffecten is meer te lezen over het onderzoek dat is uitgevoerd, wat de resultaten zijn en hoe deze zijn gebruikt in beleid en beheer.

Wozep onderzoeksprogramma

In 2016 is het Meerjarenprogramma Wozep (pdf, 1 MB) opgesteld. Hierin is uitgewerkt wat de informatiebehoefte is vanuit de Wozep doelen. Dit is vertaald naar een meerjarig onderzoeksprogramma (2016-2023). Dit onderzoeksprogramma is en wordt nog steeds uitgevoerd. Inmiddels is ook het Meerjarenprogramma Wozep 2024-2030 (pdf, 2.5 MB) vastgesteld. Ieder jaar wordt gekeken naar de voortgang, de resultaten en of er nieuwe vragen ontstaan zijn. Dit resulteert ieder jaar in een Jaarplan waarin de nieuwe deelprojecten staan die het opvolgende jaar zullen worden uitgevoerd. Dit Jaarplan wordt ter goedkeuring aangeboden aan de stuurgroep Wozep waar naast opdrachtgever EZK en RWS ook LNV en I&W in zitten. Door deze werkwijze blijft Wozep flexibel en wordt gestreefd naar een optimale aansluiting van de resultaten bij de doelen en het gebruik. Het Jaarplan Wozep 2023-2024 (pdf, 746 kB) is beschikbaar. In 2018 heeft een evaluatie (pdf, 513 kB) plaatsgevonden waarin gekeken is of het MJP is uitgevoerd zoals gepland. Na vijf jaar Wozep is er in 2021 een nieuwe evaluatie uitgevoerd, Wozep midterm evaluation 2021 (pdf, 1 MB).