Baggeren en baggerstort

Om de vaargeulen voor de scheepvaart op diepte te houden en om oppervlaktedelfstoffen te winnen wordt er gebaggerd. De overheid bepaalt waar, wanneer en hoeveel er gebaggerd mag worden en waar de baggerspecie gestort moet worden. Het storten van baggerspecie in zee is gebonden aan de Wet verontreiniging zeewater. Relatief schone baggerspecie wordt in zee gestort op plaatsen nabij de havens van Rotterdam, Scheveningen en IJmuiden.

Baggeren en baggerstort

Tot 2010 zal Nederland 250 miljoen m³ baggerspecie moeten verwerken. Bagger die komt uit rivieren, kanalen, havens, grachten, sloten, meren en andere waterstromen die moeten worden opengehouden. Ongeveer een vijfde van de opgebaggerde waterbodems is vervuild met zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en minerale olie.


Functies en gebruik