Natura 2000 – betrokken partijen

Vanaf de wal lijkt de zee tamelijk leeg en ongebruikt, maar er gebeurt veel. Op de Noordzee is een intensief scheep­vaart­verkeer voor het vervoer van goederen en personen. Dan zijn er de invloeden van de visserij, gas- en olie­winning, aanleg en onderhoud van kabels en leidingen, zand­winning en militair gebruik. Maar ook kustbescherming, zeehaven­ontwikkeling en de aanleg van windparken leggen extra druk op de Noordzeenatuur en beïnvloeden het leven in en op het water.­­­­ Er zijn dus tal van partijen met belangen in het Nederlandse deel van de Noordzee. De belangen van al deze stakeholders worden meegenomen en meegewogen bij de instelling van beschermde Natura 2000-gebieden in de Noordzee. De Nederlandse en Europese overheid wegen de belangen van alle stakeholders af tegen de ecologische en natuurbelangen en baseren daarop hun beleid.

Gebruik met effecten op de natuur

Sommige Noordzeegebruikers hebben weinig of geen effect op de natuur in beschermde gebieden, andere des te meer. Tal van gebruikers van de Noordzee zijn daarom partij bij de uitvoering van het beleid om het ecosysteem te versterken en Noordzeenatuur te beschermen. Het is hun belang om hun activiteiten te kunnen voortzetten. In de meeste gevallen kan dat, en sommige partijen moeten daarbij omwille van het behoud en herstel van natuurwaarden mogelijk hun activiteiten aanpassen. De stakeholders zijn dus partij bij de toets op effecten van hun activiteiten en bij het opstellen van beheerplannen voor de aangewezen gebieden. Zie ook onder ‘beschermde natuurgebieden Noordzee'.