Zandwinning en Natura 2000

Jaarlijks wordt 27 tot 35 miljoen kubieke meter zand gewonnen vanaf de zeebodem buiten het kustfundament (dieper dan NAP -20 meter). Het Noordzeezand dient voor kustonderhoud en als ophoog- en metselzand. Naar verwachting neemt met het verder stijgen van de zeespiegel de jaarlijkse behoefte aan zeezand geleidelijk toe.

Zandwinning Noordzee

Een zandzuiger haalt niet alleen zand van de zeebodem, maar ook al het leven daarin, wat ten koste gaat van de voedselketen in zee. Bovendien vertroebelt een zandzuiger het zeewater. Deze effecten brengen risico’s met zich mee voor de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Voordelta en Vlakte van de Raan. Zo’n risico is bijvoorbeeld een negatief effect op de voedselbeschikbaarheid voor onder meer de zwarte zee-eend. In het proces voor het opstellen van beheerplannen is naar dit risico een diepere effectenanalyse uitgevoerd. Het rapport van dit onderzoek ‘Zandwinning in de Noordzee 2018-2027’ concludeert dat er geen aanwijzingen zijn voor significant negatieve effecten van zandwinning voor deze gebieden. Daarmee is het laatste woord nog niet gezegd. In 2022 is de Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een diepgaand onderzoek begonnen naar de langetermijneffecten van grootschalige zandwinning uit zee.