Burgers en Natura2000

Het succes van Natura-2000 hangt sterk af van de algehele milieukwaliteit in het grotere gebied rondom de beschermde Natura 2000-gebieden. Dat geldt in het mariene milieu nog sterker dan op het land, immers: stromend water en het mariene ecosysteem op grotere schaal hebben geen weet van de begrenzing van een aangewezen beschermingsregime.

Burgers

Grote problemen zoals microplastics in zee, de permanente stroom van zwerfvuil van land naar zee, de emissies van CO2 en stikstofoxiden en de daardoor aangejaagde klimaatverandering en verzuring van het zeewater.… het hangt allemaal samen. Zonder algehele verduurzaming dringt zich voor het Natura 2000-netwerk de vergelijking op met een reeks van zorg afhankelijke bloempotten in een niet meer natuurlijke vlakte. Het doel is andersom: beschermde gebieden moeten als katalysator werken in het grote proces van versterking van het ecosysteem in de hele Noordzee. Dat betekent óók een opgave voor ieder persoonlijk, want consumentengedrag werkt door in de duurzaamheid in productie- en distributieketens en de daarbij betrokken economische sectoren. De bevolking als geheel is dus, zij het op afstand, een belangrijke betrokken partij.