Scheepvaart en Natura 2000

Het scheepvaartverkeer op de Noordzee volgt een netwerk van vastgelegde en voorgeschreven zee¬routes. Deze beslaan ongeveer zes procent van de Nederlandse Noordzee (3.600 km²).
Aangewezen Natura 2000-gebieden ondervinden van de zeescheepvaart op vaste routes geen noemenswaardige effecten in de vorm van oppervlakteverlies, emissies, of verstoring door geluid, beweging of licht boven en onder water.

Noordzee scheepvaart

Dit staat los van de algemene opgave voor de scheepvaart om verder te verduurzamen vanwege de druk op het Noordzeemilieu. Zo is 20 procent van de totale stikstofdepositie in het gehele Nederlandse grond- en zeegebied afkomstig van emissies uit de zeescheepvaart op de Noordzee.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2050 een reductie van 70 procent te hebben bereikt van de emissie van broeikasgassen (CO2). Ook worden vorderingen gemaakt met het terugdringen van de emissies van stikstofoxyden (NOx) en van het percentage zwavel in scheepsbrandstof. Daarnaast is een ontwikkeling gaande in de richting van innovatieve schepen die geheel emissieloos zijn. Gezien het sterk internationale karakter van de zeescheepvaart én de relatief lange economische gebruiksduur van zeeschepen, verlopen deze transitietrajecten niet snel.