Natuurorganisaties en Natura2000

Zeehond

Naast de stakeholders met een economisch belang bij het gebruik van de Noordzee zijn ook meerdere maatschappelijke organisaties en kennisinstituten voor natuur- en milieubehoud bij Natura 2000 betrokken. Zij hebben de afgelopen jaren de aanwijzing van Natura 2000-gebieden op de voet gevolgd en hebben actief geparticipeerd in de werkprocessen rond het opstellen van beheerplannen. Voor plannen die op stapel staan, geldt dat nog steeds.